Ney­mars flytt de­lar fot­bol­len

Hallands Nyheter - - Sporten - TT

All­de­les för myc­ket peng­ar, en­ligt vis­sa. Rim­ligt, me­nar and­ra. Ney­mars re­kor­dö­ver­gång till Pa­ris Saint-ger­main de­lar fot­bolls­värl­den. – Jag tyc­ker in­te att 200 mil­jo­ner pund är dyrt, sä­ger Man­ches­ter Uni­teds trä­na­re José Mou­rin­ho.

Un­der tors­da­gen rod­des som­ma­rens sto­ra fot­bolls­trans­fer i hamn. Bra­si­li­a­nen Ney­mar läm­nar Bar­ce­lo­na för spel i Pa­ris Saint-ger­main. Den frans­ka stor­klub­ben – med qa­ta­risk äga­re – be­ta­lar mot­sva­ran­de cir­ka 2,13 mil­jar­der kro­nor för den 25-åri­ge an­falls­stjär­nan.

Men är han värd peng­ar­na?

I EN GALEN fot­bollsvärd där mång­mil­jo­nö­ver­gång­ar sker dag­li­gen upp­hör ing­et läng­re att för­vå­na. 2,13 mil­jar­der är emel­ler­tid drygt en mil­jard mer än den ti­di­ga­re re­kord­no­te­ring­en, Paul Pog­bas flytt till Man­ches­ter Uni­ted från Ju­ven­tus för­ra som­ma­ren.

– När vi be­ta­la­de myc­ket för Paul sa­de jag att det in­te var dyrt. Dyrt är det när man be­ta­lar en viss ni­vå ut­an att få en viss kva­li­tet. 200 mil­jo­ner pund för Ney­mar är in­te dyrt, tyc­ker jag, sä­ger Man­ches­ter Uni­teds trä­na­re José Mou­rin­ho en­ligt In­de­pen­dent.

– Ney­mar är en av värl­dens bäs­ta spe­la­re, så kom­mer­si­ellt är det en stark af­fär. Pro­ble­met är in­te Ney­mar, pro­ble­met är kon­se­kven­ser­na. Nu kom­mer fler spe­la­re kos­ta 100 mil­jo­ner pund, fler kom­mer kos­ta 80 mil­jo­ner. Det blir ett pro­blem.

Bay­ern Mün­chens klubb­pre­si­dent Uli Ho­e­ness tyc­ker dock att Ney­mars prislapp är för hög.

– Jag vill in­te kö­pa spe­la­re för 150 el­ler 200 mil­jo­ner eu­ro. Jag vill in­te hänga med i den ga­len­ska­pen. Det är nå­got vi väg­rar att gö­ra, sä­ger han.

Arsè­ne Weng­er, Ar­se­nals trä­na­re som ge­nom åren fått kri­tik av sup­port­rar för att han in­te öpp­nat plån­bo­ken till­räck­ligt of­ta och köpt in sto­ra stjär­nor, an­ser att af­fä­ren är bort­om rim­lig­he­tens grän­ser.

– För mig är det här kon­se­kven­sen av det ägan­de­skap som för­änd­rat fot­bol­len to­talt de se­nas­te 15 åren, sä­ger han.

FÖR­RA SOM­MA­REN KÖP­TE klub­bar­na i de fem sto­ra ligor­na spe­la­re för sam­man­lagt 3,3 mil­jar­der eu­ro, mot­sva­ran­de 33,5 mil­jar­der kro­nor. En re­kord­no­te­ring som av allt att dö­ma kom­mer slås i år.

– Min åsikt är att det är ohåll­bart i läng­den, sa­de Tot­ten­hams ord­fö­ran­de Daniel Le­vy ny­li­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.