Ney­mar fäk­ta­de bort frå­gor om peng­ar

Hallands Nyheter - - Sporten - FRED­RIK ÖSTBERG 031-62 40 00 fred­rik.ost­berg@gp.se

2,13 mil­jar­der kro­nor se­na­re är nu Ney­mar en Psg-spe­la­re med en lön på runt 300 mil­jo­ner per år. Men peng­ar var ing­en fak­tor i flyt­ten me­nar bras­sen. – Jag blir väl­digt led­sen när jag hör det, sä­ger han.

Un­der pam­pi­ga for­mer pre­sen­te­ra­des Ney­mar av Pa­ris Saint-ger­main, si­da vid si­da med klub­bens pre­si­dent Nas­ser Al-khe­lai­fi. Och fö­ga för­vå­nan­de hand­la­de frå­gor­na från me­dia främst om peng­ar, vil­ket in­te upp­skat­ta­des av stjär­nan.

– Jag har ald­rig va­rit mo­ti­ve­rad av peng­ar. De som sä­ger det vet ingen­ting om pri­vat­liv. Det jag tän­ker på är min lyc­ka, jag vill va­ra lyck­lig och jag vill att min fa­milj ska va­ra lyck­lig. Jag följ­de mitt hjär­ta ut­an att tän­ka på peng­ar. Ha­de jag tänkt på det ha­de jag va­rit nå­gon an­nan­stans. Jag blir väl­digt led­sen när jag hör det.

NEY­MAR BLIR VÄRL­DENS dy­ras­te spe­la­re med över en mil­jard kro­nors mar­gi­nal ner till för­ra som­ma­rens re­kord­af­fär som tog Paul Pog­ba från Ju­ven­tus till Man­ches­ter Uni­ted.

– Att jag är värl­dens dy­ras­te spe­la­re är ing­en bör­da. Jag väger 69 ki­lo och jag har in­te nå­got som tyng­er ner mig, konstaterade Ney­mar med ett le­en­de på läp­par­na.

Den re­kord­höga prislap­pen och lö­nen till trots me­nar Nas­ser Alk­he­lai­fi att klub­ben gjort en bra af­fär.

– Vis­sa i me­dia pra­tar om peng­ar. Ney­mar kom hit för att han var mo­ti­ve­rad och för pro­jekt vi har här, in­te för peng­ar­na. Han ha­de kun­nat få mer peng­ar nå­gon an­nan­stans, det kan jag ga­ran­te­ra.

– Ni får frå­ga er om två-tre år om det fort­fa­ran­de kom­mer va­ra den dy­ras­te över­gång­en? När vi tit­tar på Ney­mar som en pro­dukt så tyc­ker jag in­te att det är dyrt. Jag är sä­ker på att vi kom­mer tjä­na mer peng­ar än vad vi lagt ut. Hans vär­de kom­mer minst ha dubb­lats in­om två år.

BRAS­SEN UTVECKLADE ÄVEN sitt be­slut att läm­na Bar­ce­lo­na där han var med och tog hem två li­ga­guld och en Cham­pi­ons Le­a­gue-ti­tel.

– Det var det svå­ras­te och vik­ti­gas­te be­slu­tet jag nå­gon­sin har ta­git. Jag läm­nar väl­digt många go­da vän­ner. Men jag kän­de att det var rätt tid att läm­na. Jag vil­le kom­ma fram till vad jag vill gö­ra med mitt liv.

– Jag vil­le ha stör­re ut­ma­ning­ar. Jag följ­de mitt hjär­ta och det är där­för jag sit­ter här. Jag vill hjäl­pa Ney­mar da klub­ben att vin­na tit­lar. Det är det som mo­ti­ve­rar mig.

PSG INLEDER LIGASPELET på lör­dag hem­ma mot Ami­ens. Om Ney­mar finns med på pla­nen då åter­står att se.

– Jag kan spe­la, så var­för in­te? Jag mås­te pra­ta med trä­na­ren och le­dar­na, men jag vill verk­li­gen spe­la. Jag har in­te pra­tat med nå­gon om vil­ken po­si­tion jag ska ha, jag spe­lar där trä­na­ren vill att jag ska spe­la.

Bild: CHRISTIAN HARTMANN

STORVÄRVNING. Un­der pam­pi­ga for­mer pre­sen­te­ra­des Ney­mar av Pa­ris Saint-ger­main, si­da vid si­da med klub­bens pre­si­dent Nas­ser Al-khe­lai­fi.

Bild: CHRISTIAN HARTMANN

TEKNISK. Som en del av pre­sen­ta­tio­nen fick Ney­mar na­tur­ligt­vis vi­sa upp si­na tricks fram­för smatt­ran­de ka­me­ror.

RÄTTVIST PRIS. ”200 mil­jo­ner pund för Ney­mar är in­te dyrt, tyc­ker jag”, sä­ger Man­ches­ter Uni­teds trä­na­re José Mou­rin­ho om den om­ta­la­de re­kor­dö­ver­gång­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.