Nu tar Land Art plats i na­tu­ren

29 KONST­NÄ­RER: VERK I HE­LA HAL­LAND

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - ELLINOR SVENSSON ellinor.svensson@hn.se

Wol­f­gang Rich­ter är 64 år och kom­mer från Ös­ter­ri­ke. Han har hål­lit på med na­tur­konst se­dan tju­go år till­ba­ka. Han har bland an­nat gjort in­stal­la­tio­ner i Los Ang­e­les, Bel­grad, Schweiz och Tyskland men det är förs­ta gång­en för ho­nom i Sve­ri­ge.

– Det är jät­te­ro­ligt att va­ra här. Men jag trod­de in­te vin­den skul­le va­ra så stark vid kus­ten, sä­ger Wol­f­gang Rich­ter.

Han skrat­tar och be­rät­tar att vin­den knäck­te ett av fis­ke­spö­na som hål­ler upp he­la konst­ver­ket. 300 strand­rågs­strån har knu­tits ihop med hjälp av fis­kek­ro­kar och stål­tråd. De föl­jer vin­den, som i dag är nå­got lug­na­re.

– All­ting rör sig he­la ti­den. Vi män­ni­skor, na­tu­ren och allt run­tom­kring oss.

HANS KONST­VERK GRASSWIND som finns att se på Skrea strand från och med i dag, fem­te au­gusti, är en del av ut­ställ­ning­en (X)si­tes som in­ne­fat­tar 29 na­tur­konst­pro­jekt längs Katte­gatt­s­le­den och Sju­hä­rads­run­dan. Wol­f­gang Rich­ter är en av tre konst­nä­rer som gör si­na in­stal­la­tio­ner i Fal­ken­berg. I Ugg­larp stäl­ler Mu­ham­mad Ali från Sy­ri­en ut och vid Bo­bergs Kraft­sta­tion syns Ma­ja Spa­so­va från Stor­bri­tan­ni­ens verk. I Var­berg syns Jas­mi­ne Ce­derqvist på Åklos­ter bro­ar, Gu­nil­la Ban­do­lin i Öst­ra ham­nen och Bunt­rock + Nor­di­ek från Tyskland i Träslövslä­ge.

In­om konst­gen­ren Land Art gör konst­nä­rer­na in­stal­la­tio­ner­na di­rekt på plats, av ma­te­ri­al som finns där, och kons­ten blir där­med väl­digt plats­spe­ci­fik. Konst­nä­rer­na in­om (X)si­tes väl­jer in­te si­na plat­ser själ­va, ut­an blir till­de­la­de ett om­rå­de av ar­ran­gö­rer­na på Konst­närs­cent­rum i Väst.

– De tyck­te att Skrea strand pas­sa­de mig väl­digt bra och det stäm­mer, jag äls­kar det här stäl­let! sä­ger Wol­f­gang och skrat­tar.

Han jäm­för sand­dy­ner­na med al­per­na. Han kän­ner sig hem­ma på stran­den för att den på­min­ner om de höga ber­gen, med vin­den och vyn.

– Det tog två vec­kor att för­be­re­da all­ting, vil­ket ma­te­ri­al jag skul­le an­vän­da mig av och hur kon­struk­tio­nen skul­le se ut.

HAN BE­RÄT­TAR ATT han blev in­tres­se­rad av na­tur­konst för tju­go år se­dan när hans barn var små och de satt vid en flod och han för­sök­te kom­ma på nå­got kul för bar­nen att gö­ra.

– Jag bör­ja­de in­se hur stor roll na­tu­ren spe­la­de för kons­ten. In­nan gick jag mer runt i na­tu­ren men nu tar den även plats i mi­na tan­kar och käns­lor som en konst­form.

Wol­f­gang Rich­ter sä­ger att skill­na­den med att ar­be­ta med na­tur­konst och van­lig konst är att man blir mer in­stängd när man ar­be­tar i en atel­jé. Män­ni­skor som ar­be­tar med na­tur­konst är ute och be­sö­ker oli­ka plat­ser i värl­den och so­ci­a­li­se­rar mer. Men det finns ett pro­blem.

– Vem som helst kan få för sig att för­stö­ra det, när kons­ten är ute i na­tu­ren. Men jag hop­pas och tror män­ni­skor har re­spekt för kons­ten och för varand­ra.

Ge­nom konst­pro­jek­tet (X)si­tes gör konst­nä­rer verk över he­la lä­net – med ver­nis­sage i dag. På Skrea strand har Wol­f­gang Rich­ter byggt upp ett konst­verk av 300 strand­rågs­strån.

”Jag bör­ja­de in­se hur stor roll na­tu­ren spe­la­de för kons­ten. In­nan gick jag mer runt i na­tu­ren men nu tar den även plats i mi­na tan­kar”

WOL­F­GANG RICH­TER

konst­när

Bild: JONATAN BYLARS

SLITIT HÅRT. Wol­f­gang Rich­ter från Ös­ter­ri­ke har ar­be­tat i fle­ra vec­kor med att få upp sitt konst­verk på Skrea strand.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.