Fak­ta:

(X)si­tes 2017

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

* (X)si­tes är ett konst­pro­jekt med tem­po­rär of­fent­lig konst ar­ran­ge­rat av Konst­närs­cent­rum Väst. Un­der som­ma­ren 2017 har 29 konst­nä­rer ska­pat plats­spe­ci­fi­ka konst­verk i Hal­land, Skå­ne och Väst­ra Gö­ta­land.

* Den del av (X)si­tes som går ef­ter Katte­gatt­s­le­den har stötts eko­no­miskt av de in­blan­da­de kom­mu­ner­na i Hal­land och nor­ra Skå­ne, Re­gi­on Hal­land, Re­gi­on Skå­ne, Hal­lands konst­mu­se­um, Kul­tur­rå­det och Post­k­od­lot­te­ri­ets kul­turstif­tel­se samt fle­ra lo­ka­la ak­tö­rer.

* (X)si­tes på­går till och med 8 ok­to­ber.

* Land Art är en konst­form som bör­ja­de växa fram un­der 60-ta­let i USA som en pro­test mot kom­mer­si­a­li­se­ring­en av konst. Se­dan dess har konst­nä­rer värl­den över an­vänt sig av na­tu­ren för att ska­pa konst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.