Pri­sad film­re­gis­sör slog skådespelare

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT-AFP

Den syd­ko­re­ans­ke re­gis­sö­ren Kim Ki-duk är ett stor­namn i film­värl­den. Nu står han an­kla­gad för att ha sla­git en skå­de­spe­lers­ka och tving­at hen­ne att spe­la in en na­kenscen.

Syd­ko­re­ans­ka åkla­ga­re har in­lett en ut­red­ning mot den 56-åri­ge re­gis­sö­ren Kim Ki-duk se­dan han bli­vit brottsan­mäld av en kvinn­lig kol­le­ga.

En­ligt upp­gif­ter till den syd­ko­re­ans­ka ny­hets­by­rån Yon­hap me­nar hon att hän­del­sen in­träf­fa­de un­der in­spel­ning­en av fil­men Moe­bi­us (2013). Skå­de­spe­lers­kan, som vill va­ra ano­nym, an­kla­gar Kim Ki-duk för att ha sla­git hen­ne i an­sik­tet, för­o­läm­pat hen­ne och där­ef­ter tving­at hen­ne till en na­kenscen som in­te fanns i ma­nus.

Kvin­nan hop­pa­de se­na­re av in­spel­ning­en.

MOE­BI­US ÄR EN upp­se­en­de­väc­kan­de och om­de­bat­te­rad thril­ler om in­cest som först var för­bju­den i Syd­ko­rea, in­nan någ­ra av sce­ner­na blev bort­tag­na.

Kim Ki-duk sä­ger att till­ta­get vid in­spel­ning­en in­te var nå­got per­son­ligt, men att han ska ta an­svar för si­na hand­ling­ar.

– Ef­tersom det var fy­ra år se­dan har jag ing­et klart min­ne av det, men det hände un­der en pro­cess där jag in­stru­e­ra­de för att gö­ra skå­de­spe­lan­det mer verk­ligt, sä­ger han i ett ut­ta­lan­de.

KIM KI-DUKS RE­PRE­SEN­TAN­TER me­nar en­ligt The Ko­rea He­rald att sla­get i an­sik­tet var av den lät­ta­re sor­ten och att det var en del av in­struk­tio­nen, men att kvin­nan in­te blev tving­ad till nå­gon sex­scen som in­te fanns i ma­nus.

Kim Ki-duk har mot­ta­git fle­ra pri­ser och va­rit en stän­dig kri­ti­kerfa­vo­rit. Hans film Pi­età från 2012 fick det äro­fyll­da pri­set Guld­le­jo­net för bäs­ta film i Venedig sam­ma år.

Fle­ra av hans pro­duk­tio­ner har dock an­kla­gats för att va­ra våld­sam­ma och obe­hag­li­ga. The is­le (2000) fick bland an­nat kri­tik för att den in­ne­hål­ler sce­ner där gro­dor blir skinn­flåd­da och fis­kar lem­läs­ta­de.

Bild: AHN YOUNG-JOON

AN­KLA­GAD. Kim Ki-duk är brottsan­mäld för att ha sla­git en kvin­na och tving­at hen­ne till en na­kenscen un­der en film­in­spel­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.