The emo­ji mo­vie så­gas av kri­ti­ker

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - TT

I slu­tet av ju­li ha­de The emo­ji mo­vie pre­miär i USA. Fil­men loc­ka­de en stor publik till bi­o­sa­long­er­na och drog in över 25 mil­jo­ner dol­lar. Den sum­man pla­ce­ra­de fil­men på en and­ra plats på lis­tan över de fil­mer som dra­git in mest peng­ar un­der den gång­na vec­kan.

Men be­ty­gen från kri­ti­ker­na är in­te li­ka bra. En nästin­till enig kri­ti­kerkår så­gar det ani­me­ra­de även­ty­ret.

PÅ FILMSAJTEN Rot­ten To­ma­to­es, som sam­lar in och sam­man­stäl­ler re­cen­sio­ner, har fil­men ett snitt­be­tyg på 2,3 av 10. Tid­ning­en For­bes skri­ver att The emo­ji moi­ve är en av de fil­mer som fått sämst re­cen­sio­ner på fle­ra år. Även The New York Ti­mes no­te­rar de bru­ta­la såg­ning­ar­na ani­ma­tio­nen fått.

I ame­ri­kans­ka The Ver­ge skrev re­cen­sen­ten att hon in­te kun­de näm­na nå­got ro­ligt med fil­men samt att den fick hen­ne att vil­ja dö. I New York Post var kri­ti­kern tyd­lig re­dan i ru­bri­ken: ”The emo­ji mo­vie su­ger”, och Los Ang­e­les Ti­mes tyck­te ko­me­din sak­na­de rik­ti­ga skämt och att det fanns bätt­re sätt att spen­de­ra 86 mi­nu­ter på.

I KORTHET HAND­LAR fil­men om Ge­ne, en emo­ji som kan ut­tryc­ka sig på fle­ra sätt och hans re­sa för att bli en nor­mal emo­ji. Fil­men är re­gis­se­rad av To­ny Le­on­dis och i rol­ler­na hörs T. J. Mil­ler, Ja­mes Cor­den, An­na Fa­ris och Maya Ru­dolph.

The emo­ji mo­vie har svensk pre­miär den 9 au­gusti.

Bild: SONY PICTURES ANIMATION

LED­SEN SMILEY. The emo­ji mo­vie så­gas av kri­ti­ker­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.