Uni­ka klipp med Spring­s­teen

Hallands Nyheter - - Tv Guide - Emi­lie Tör­nqvist

Fans till ”The Boss” får en hög­tids­stund när rock­stjär­nan por­trät­te­ras i en ny do­ku­men­tär.

I snart 45 år har Bru­ce

Spring­s­teen tur­ne­rat och frälst hän­giv­na fans som en av värl­dens störs­ta roc­kar­tis­ter. Den nya do­ku­men­tä­ren ”Bru­ce Spring­s­teen: In his own words” in­ne­hål­ler ma­te­ri­al som in­te har vi­sats ti­di­ga­re. Här be­rät­tar mu­si­ki­ko­nen själv om av­gö­ran­de ögon­blick i kar­riä­ren och i li­vet.

I do­ku­men­tä­ren vi­sas bland an­nat film­ma­te­ri­al från ti­di­ga so­lo­fram­trä­dan­den i New York och gam­la hem­vi­de­oklipp.

Som ett mått på hans po­pu­la­ri­tet kan kon­ser­ter­na i Gö­te­borg 1985 näm­nas, då Ul­le­vi-are­nan var nä­ra att ra­sa och fick byg­gas om. Bland Spring­s­te­ens mest äls­ka­de lå­tar finns hits som ”Dan­ci­ng in the Dark”, ”The ri­ver” och ”Born in the USA”.

Ni­gel Co­le har re­gis­se­rat do­ku­men­tä­ren.

Foto: TT

Bru­ce Spring­s­teen spe­lar på Ma­di­son Squa­re Gar­den i New York den 21 au­gusti 1978.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.