Per­so­nal­be­ho­vet är en ut­ma­ning

En av äldre­omsor­gens fram­ti­da ut­ma­ning­ar är att re­kry­te­ra per­so­nal. Fal­ken­bergs kom­mun be­hö­ver fram till år 2030 ny­an­stäl­la cir­ka 1150 per­so­ner en­bart till si­na äldreboenden.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - UT­MA­NING TILL 2030: ATT HIT­TA TILL­RÄCK­LIGT MED PER­SO­NAL 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

ÄLDREBOENDEN: När Fal­ken­bergs kom­mun ut­rett fram­ti­dens äldre­vård, så fram­to­nar per­so­nal­be­ho­vet som ett di­lem­ma: Mer än 1000 per­so­ner be­hö­ver ny­an­stäl­las på kom­mu­nens äldreboenden fram till 2030.

Det här fram­går av den äldre­bo­en­deut­red­ning som so­ci­al­för­valt­ning­en pre­cis lå­tit ge­nom­fö­ra, för att be­ly­sa och få ett un­der­lag till de ut­ma­ning­ar som äldre­vår­den står in­för de när­mas­te åren. Ana­ly­sen om 1 150 ny­an­ställ­da, ett 80-tal per år, byg­ger på en pro­gnos om per­so­nal­om­sätt­ning, pen­sions­av­gång­ar och be­ho­vet av ut­ö­ka­de re­sur­ser när allt fler äld­re kan be­hö­va plats på äldreboenden.

Det lå­ter kanske som en väl­digt hög siff­ra, med 80 ny­an­ställ­da var­je år. Men fak­tum är att re­dan i dag, åren 2015-2016, ny­re­kry­te­ra­des 55 an­ställ­da per år på kom­mu­nens äldreboenden.

Vad som är an­märk­nings­värt är den för­hål­lan­de­vis höga ål­dern vid ny­an­ställ­ning, i snitt 39 år. Per­so­nal­styr­kan i stort har en snitt­ål­der på cir­ka 50 år, och fram till 2030 – ba­ra 13 år dit! – har när­ma­re 40 pro­cent av da­gens per­so­nal­styr­ka gått i pen­sion.

MEN I KOM­MU­NENS äldre­bo­en­deut­red­ning dis­ku­te­ras även den stör­re frå­gan: Be­hö­ver fram­ti­dens äldre­vård ut­veck­las med ex­akt de lös­ning­ar som finns till hands i dag? Ut­an att ut­red­ning­en ger ett tyd­ligt svar, så är det up­pen­bart att det finns viss po­li­tisk för­kär­lek för tan­ken att så kal­la­de trygg­hets­bo­en­den plus ska kun­na be­grän­sa be­ho­vet av nya tra­di­tio­nel­la och starkt vård­in­rik­ta­de äldreboenden.

Trygg­hets­bo­en­den plus pla­ne­ras för när­va­ran­de i en del av Hjorts­bergs äldre­bo­en­de samt ge­nom en för­änd­ring och om­bygg­nad av Älv­går­den i Ves­sige­bro (som in­om någ­ra år av­veck­las som tra­di­tio­nellt äldre­bo­en­de). Trygg­hets­bo­en­den plus ska vis­ser­li­gen ha be­man­ning dyg­net runt, men är tänk­ta som en mind­re per­so­nalkrä­van­de och ”lät­ta­re” form av äldre­bo­en­de.

Med fler så­da­na lös­ning­ar skul­le möj­li­gen de tra­di­tio­nel­la äldre­bo­en­de­na än­nu mer in­rik­tas på den grupp som krä­ver sto­ra om­sorgsin­sat­ser, per­so­ner med de­mens.

Käns­lan av stor otrygg­het i hemmet kan i dag ge rätt till plats i äldre­bo­en­de, och kom­mu­nen be­dö­mer att mer än var ti­on­de plats i dag upp­tas av per­so­ner som främst har det skä­let för att bo i äldre­bo­en­de. Det är en grupp som för­mod­li­gen skul­le kun­na kla­ra sig med and­ra bo­en­de­lös­ning­ar, såsom trygg­hets­bo­en­de plus, om de fanns att till­gå.

UT­RED­NING­EN BERÖR OCK­SÅ den sto­ra för­änd­ring­en un­der se­na­re år, där ock­så Fal­ken­berg följt den na­tio­nel­la tren­den, med en minsk­ning av an­ta­let äld­re som har plats på äldre­bo­en­de och en ök­ning av an­ta­let äld­re som har hem­tjänstin­sat­ser i hemmet. Kort sagt, en kraf­tigt ökad be­last­ning på hem­tjäns­ten, där man of­ta un­der stark tids­press ska kla­ra allt mer av vård och om­sorg.

An­de­len per­so­ner över 65 år som har plats i äldre­bo­en­de har i Fal­ken­bergs kom­mun gått ner från 7 pro­cent till 4 pro­cent mel­lan 2000 och 2015. Un­der sam­ma tid har an­de­len per­so­ner över 65 år med hem­tjänst ökat från 5,7 till cir­ka 10 pro­cent.

Frå­gan är om den tren­den kan fort­sät­ta, el­ler om man nu nått grän­sen för hur myc­ket av äldre­vår­den som kan skö­tas i hemmet.

UT­RED­NING­EN KON­STA­TE­RAR ATT kom­mu­nen lig­ger hyf­sat väl fram­me med pla­ne­ring­en för nya plat­ser: Tan­ken är att äldre­bo­en­det Sol­ha­ga ska byg­gas ut med 45 nya plat­ser de när­mas­te åren och att ett nytt äldre­bo­en­de med 80 plat­ser ska byg­gas i bör­jan av 2020-ta­let, för­mod­li­gen i när­he­ten av nu­va­ran­de Tall­glän­tan.

Med des­sa till­skott, även in­räk­nat ned­drag­ning­en på Älv­går­den som in­te läng­re blir kvar som tra­di­tio­nellt äldre­bo­en­de, så går Fal­ken­bergs kom­mun från i dag cir­ka 500 plat­ser på äldreboenden till cir­ka 600 år 2025.

Men, som sagt, per­so­nal­re­kry­te­ring­en är en ut­ma­ning. Och hur kla­ras eko­no­min (se fak­taru­ta)?

HÅKAN BERG­STRÖM

Bild: STEFAN BENNHAGE/ARKIV

ATT KOM­MA IN. Det är den fram­ti­da frå­gan: Hur många be­hö­ver plats på äldreboenden – och finns det till­räck­ligt med per­so­nal?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.