SM i be­ach­vol­ley av­gjor­des för sista gång­en på Skrea strand.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­son@hn.se

Pe­ter Lund­gren och Ja­kob Te­gen­rot sat­te he­la be­ach­vol­ley­e­li­ten på plats. Li­ka do­mi­nan­ta var tvil­ling­ar­na Thu­rin på dam­si­dan. Bå­da pa­ren fick lyf­ta Sm-buck­lan för förs­ta gång­en.

Det var knappt att Pe­ter Lund­gren och Ja­kob Te­gen­rot, till var­dags vol­ley­boll­stjär­nor i Ör­kel­ljunga VK, fat­tat vad de ha­de ställt till med ef­ter fi­nal­se­gern i två ra­ka set mot be­tyd­ligt mer ru­ti­ne­ra­de, dub­ble olym­pi­ern Björn Berg och hans va­pen­dra­ga­re Alex­an­der Her­mann.

– Det var nog väl­digt få som trod­de vi skul­le stå här som seg­ra­re, men vi har gått från klar­het till klar­het. Vi fick en jät­te­tuff lott­ning och har mött de fy­ra högst ran­ka­de la­gen, så på nå­got sätt känns det som vi är vär­di­ga vin­na­re, sa Pe­ter Lund­gren.

ATT SOM VOLLEYBOLLSPELARE få ta guld på stran­den var hur stort som helst.

– Det känns li­te ex­tra och det är ro­ligt, men vi har bra boll­käns­la bå­da två, vil­ket vi ta­git med oss till be­achen, och vin­den ver­kar pas­sa oss bra, sa Ja­kob Te­gen­rot.

Kil­lar­na bör­ja­de sin sats­ning på för­som­ma­ren.

– Vi trä­na­de knappt någon­ting, max en gång i vec­kan, så det är in­te så att vi har tok­kört, er­kän­de block­kung­en Lund­gren.

De slog ut högsee­da­de Martin Ap­pel­gren och Si­mon Bo­man i kvar­ten men hår­das­te mat­chen blev åt­ton­de­len mot Mår­ten Nor­man och To­bi­as Hel­big.

– Vi ha­de match­boll mot oss, men vän­de. Det var nä­ra att vi ha­de åkt där, sa Te­gen­rot.

I fi­na­len ha­de de sex match­bol­lar. Alex­an­der Her­mann räd­da­de fy­ra av dem, men sen slog han i nät och då var sa­ken klar. För Pe­ter Lund­gren var det hel­gens and­ra guld. Han blev ock­så mix­ed-mästare ihop med Isa­bel­le Haak - ef­ter vinst mot Ja­kob Te­gen­rot och Kla­ra An­ders­son.

– 15-13 i skil­je, li­te lot­te­ri, men nu har man många mat­cher i krop­pen, log Pe­ter Lund­gren.

I DAM­KLAS­SEN VANN Kristi­na och Su­san­na Thu­rin högst väl­för­tjänt. De 24-åri­ga tvil­ling­ar­na från Sol­len­tu­na ha­de top­pat for­men och var i en klass för sig.

– Det känns helt un­der­bart när man trä­nat he­la vin­tern och det ger re­sul­tat! sa Kristi­na.

– Att få pre­ste­ra på SM det har va­rit ab­so­lut en dröm, det här är ju förs­ta Sm-gul­det, bubb­la­de Su­san­na som ef­ter bå­de silver och brons nu fick kän­na guld­smak.

Tad­va Yo­kon/si­grid Si­mons­son, som i sin se­mi slog ut de kax­i­ga ju­ni­o­rer­na Fan­ny Åh­man och Isa­bel­la Haak, ha­de in­te en chans i fi­na­len mot The Thu­rin Twins. Tvil­ling­ar­nas ke­mi och sam­spel var för stark.

De släpp­te in­te ett en­da set på he­la tur­ne­ring­en!

– In­te ett set på he­la som­ma­ren fak­tiskt, log Su­san­na.

De fi­ra­de med Pom­mac in­nan bil­färd mot hu­vud­sta­den. Men rik­ta­de ock­så ett tack till si­na två äld­re syst­rar Åsa och So­fia, som är star­ka volleybollspelare:

– De trä­nar in­te li­ka myc­ket nu, men de är per­fekt att spar­ra mot...

I över 20 år har SM ar­ran­ge­rats på Skrea strand.

– Men nu läm­nar vi över sta­fett­pin­nen till Halm­stad, sa Fv­bkord­fö­ran­den Pe­ter Hul­ten.

Bild: RO­BERT BO­MAN/FALKENBERGSBILD.SE

KUNG AV SAND. Pe­ter Lund­gren kny­ter nä­ven i luf­ten un­der fi­na­len i herr­klas­sen.

Bild: RO­BERT BO­MAN/FALKENBERGSBILD.SE

SVÅRSTOPPADE TVILLINGAR. Kristi­na och Su­san­na Thu­rin från Sol­len­tu­na för­lo­ra­de in­te ett en­da set i dam­tur­ne­ring­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.