Hus­bil är det som gäl­ler

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - LOT­TA OLSSON lot­ta.olsson@hn.se

Nya kund­grup­per upp­täc­ker det flex­ib­la li­vet på vägar­na. Nu har hus­bi­len gått om hus­vag­nen i för­sälj­nings­ra­cet. Var­bergs­fö­re­ta­get Vin­cents som säl­jer be­gag­na­de hus på hjul har ökat med 87 pro­cent se­nas­te halv­å­ret.

Se­nas­te åren har det sålts re­kord­många hus­bi­lar i he­la lan­det. Nu har för­sälj­ning­en gått för­bi sto­ra­sys­ko­net hus­vagn. En­ligt cam­ping­ä­ga­re och hus­bils­för­säl­ja­re är det nya grup­per som vill pro­va på ett mo­bilt liv.

Förr om åren var hus­vag­nen her­re på cam­ping­täp­pan. Nu har vin­dar­na vänt och det med re­jäl styr­ka. Se­dan ett par år är det i stäl­let fler som kö­per hus­bil. Det mär­ker Vin­cent Schaff­ler som är vd på Vin­cents Hus­bil & Hus­vagn i Var­berg. Företaget säl­jer och kö­per be­gag­na­de mo­bi­la hem.

– Det är en fan­tas­tisk ök­ning, vi har ökat med 87 pro­cent det här året. Det gäl­ler för bå­de hus­bi­lar och hus­vag­nar. Men ök­ning­en i hus­bi­lar är myc­ket, myc­ket stör­re, sä­ger Vin­cent Schaff­ler.

DEN STÖRS­TA KUNDGRUPPEN som kö­per hus­bil hos ho­nom är de som ny­li­gen har gått i pen­sion.

– De har be­talt av hu­set och vill verk­li­gen ut och ut­fors­ka Sve­ri­ge och and­ra län­der och då är hus­bil väl­digt smi­digt. Och man kan ja­ga väd­ret ock­så. Man kan dra dit det är fint vä­der och nju­ta av resan. Se­dan är det många som åker iväg i fle­ra må­na­der, då är det be­kvämt att ha en stor bil. Det blir näs­tan som en lä­gen­het, sä­ger Vin­cent Schaff­ler.

Det är in­te ba­ra i Var­berg som för­sälj­ning­en går bra. Na­tio­nellt har det sålts nio pro­cent fler hus­bi­lar i ju­li i år jäm­fört med förra året. Vin­cent Schaff­ler tror att det be­ror på att fler har peng­ar att in­ve­ste­ra i sin fri­tid. En del av hans kun­der hör till den yng­re de­len av be­folk­ning­en som även gil­lar att id­rot­ta.

– Då är det su­persmi­digt att ba­ra att las­ta in typ cyklar el­ler golf­ba­gar i hus­bi­len, slänga in li­te klä­der och müs­li och dra iväg, sä­ger Vin­cent Schaff­ler.

PÅ LÄJETS CAM­PING står en tret­tio år gam­mal hus­bil. Ma­til­da Eng­berg och Mar­cus Berg från Lin­kö­ping köp­te den för två år se­dan.

– Många runt om oss ha­de hus­vagn el­ler hus­bil och nu har al­la i he­la släk­ten en, känns det som. Men vi vil­le in­te kö­pa en dyr hus­bil ut­an vi vil­le pro­va på först, sä­ger Ma­til­da Eng­berg.

För just dem har det bli­vit ett sätt att upp­le­va mer på se­mestern. De bru­kar in­te stan­na mer än tre da­gar på var­je stäl­le.

– Man kan hit­ta på nå­got rätt snabbt, man har ju hu­set med sig. Vi pla­ne­rar ingen­ting, vi ba­ra åker, sä­ger Mar­cus Berg.

SAMTLIGA STO­RA CAMPINGAR i Var­bergs kom­mun vitt­nar om sam­ma be­te­en­de. De med hus­bi­lar är mer själv­stän­di­ga – de krä­ver in­te li­ka myc­ket ser­vice och stan­nar in­te li­ka länge. Hus­bil­sä­gar­na är dess­utom mind­re sä­songs­bund­na och ökar där­för be­lägg­ning­en un­der bå­de höst och vår.

– Jät­te­myc­ket, fram­förallt så kom­mer de he­la året om och där mär­ker vi ök­ning­en. De kom­mer även på ny­årsaf­ton. Se­dan är det en ök­ning på som­ma­ren ock­så men ock­så höst och vår, sä­ger Nils Gordh som äger Apel­vi­kens cam­ping.

Bild: JENNIE PERS­SON

AKTIVITETSYTA. Ma­til­da Eng­berg, i ro­sa, sit­ter och um­gås med gran­nar­na me­dan de två fa­mil­jer­nas barn le­ker.

Bild: JENNIE PERS­SON

PÅ VÄG. Mar­cus Berg och hans fa­milj tyc­ker hus­bi­lens flex­i­bi­li­tet ger se­mestern mer­vär­de – de hin­ner upp­le­va fler plat­ser un­der en le­dig­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.