Fros­ten har vun­nit faj­ten

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Si­mon Carls­son 010-471 53 27 ∙ si­mon.carls­son@hn.se Ca­mil­la Hents­chel 010-471 50 10 ∙ ca­mil­la.hents­chel@hn.se

En sen släng av frost kan be­ty­da ka­ta­strof för äp­pelod­la­re. Agneta Reg­nér upp­skat­tar att hon för­lo­rat upp mot 95 pro­cent av sin nor­ma­la skörd.

För många äp­pelod­la­re har den se­na fros­ten för­stört årets skörd. Så även för Reg­nér Gar­den ut­an­för Veddige. – Jag tror ban­ne mig att vi har bli­vit av med upp mot 95 pro­cent av den nor­ma­la skör­den, sä­ger Agneta Reg­nér.

I när­he­ten av Stät­ta­reds 4H-gård ut­an­för Veddige bru­kar Reg­nér Gar­den nor­malt sett ha fullt med äpp­len vid den här ti­den på året. Men liksom för de fles­ta and­ra svens­ka äp­pelod­la­re blir 2017 ett år man snabbt vill glöm­ma.

– Nor­malt får vi minst 5–6 ki­lo äpp­len på var­je träd och vi har 2 500 träd. Vi ska kun­na få tolv ton som minst, i år kanske det blir ett ton om det vill sig väl. Det är ka­ta­strof, sä­ger Agneta Reg­nér.

RAPPORTER OM DEN miss­lyc­ka­de skör­den kom­mer från he­la lan­det. Äp­pel­ri­ket Ös­ter­len, som står för 65 pro­cent av den to­ta­la pro­duk­tio­nen i Sve­ri­ge, upp­ger till Lant­bru­kets af­färs­tid­ning, ATL, att de har för­lo­rat en fjär­de­del av sin nor­ma­la skörd. Det är dock långt ifrån de 95 pro­cent som gått för­lo­rat hos Reg­nér Gar­den.

– Om vi nu får ett ton är det rik­tigt il­la, vi kom­mer in­te kun­na gö­ra någon­ting. Vi skul­le bör­ja sat­sa på pas­tö­ri­se­ring och läg­ga must på bag in box för folk vill ha det, men vi får ing­en skörd till det, sä­ger Agneta Reg­nér och fort­sät­ter.

– Förra året mu­s­ta­de vi fem tu­sen

li­ter åt and­ra per­so­ner, där tjä­nar vi ock­så peng­ar. Vi kanske för­lo­rar 100 000 på att al­la and­ra ock­så har då­lig skörd. Kan ni gö­ra någon­ting för att det här in­te ska hän­da igen?

– Nej, fros­ten kan vi in­te gö­ra nå­got åt. Det man kan gö­ra är att el­da, men vi kan in­te el­da här i vå­ra bac­kar, det fun­kar in­te.

Sats­ning­en på pas­tö­ri­se­ring är in­te den en­da som var pla­ne­rad för 2017.

– Vi skul­le ha kom­mit igång med vår egen cal­va­dos, ”Hal­land­ås”, i år men nu finns det inga äpp­len att gö­ra den på, sä­ger Reg­nér.

PÅ ÄPPELGÅRDEN I Slö­inge är det ock­så glest bland äpp­le­na på trä­den. Företaget säl­jer sin must bland an­nat i sitt eget kafé men tar ock­så emot äpp­len från pri­vat­per­so­ner som vill gö­ra must av si­na eg­na äpp­len.

– Jag tror in­te att det kom­mer att bli nå­gon must alls i år, sä­ger Gun­vi Olsson på Äppelgården.

Äppelgården an­la­des på 1930-ta­let och Gun­vi Olsson med fa­milj har dri­vit företaget se­dan 2004 då fa­mil­jen flyt­ta­de dit.

– Vi har ald­rig haft en så då­lig äp­pel­till­växt som i år. Det­ta är ab­so­lut sämst hit­tills och det be­ror på fros­ten som kom un­der Kristi Him­mels­färd, sä­ger Gun­vi Olsson.

Hos Reg­nér Gar­den får man i stäl­let fo­ku­se­ra på and­ra rå­va­ror som havtorn, ro­senkvit­ten och aro­ni­a­bär. De två se­na­re finns ock­så med i de långt­gå­en­de pla­ner­na om en sprit­pro­duk­tion. Al­la ap­pa­ra­ter och till­stånd finns re­dan på plats.

– Nu ska vi ba­ra hit­ta ett bra re­cept ock­så. Jag hop­pas få hit krö­ga­re som kan kom­ma med tips, sä­ger Agneta Reg­nér.

Bild: EDITH CA­MIL­LA SVENS­SON

ENSAMT. På trä­det som nor­malt sett ger mins 5–6 ki­lo ding­lar ett en­da äpp­le på den ne­ders­ta gre­nen.

Bild: EDITH CA­MIL­LA SVENS­SON

SPRIT. Aro­ni­a­bä­ren ska bli nå­got mör­ka­re än så här och Agneta Reg­nér hop­pas kun­na an­vän­da ”su­per­bä­ret” som spritsmak­sät­ta­re.

Bild: EDITH CA­MIL­LA SVENS­SON

HAVTORN. Det finns (som tur är) in­te ba­ra äpp­len hos Reg­nér Gar­den. På hav­tor­nen ko­kar man bå­de mar­me­lad och saft.

Bild: EDITH CA­MIL­LA SVENS­SON

DÅ­LIG SKÖRD. Äpp­le­na är få och många är an­grip­na av rönn­bärsmal. – Men de går i al­la fall att mus­ta än­då, sä­ger Agneta Reg­nér.

Bild: EDITH CA­MIL­LA SVENS­SON

MUSTLÖS. Gun­vi Olsson på Äppelgården i Slö­inge är det glest bland äp­pel­trä­den. Och i år blir det nog ing­en must som det bru­kar, spår hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.