Slit in­te slö­jan av Sa­na!

SLÖJDEBATT. Be­käm­pa slöj­tvång, men för­bjud in­te slö­jan. Stop­pa för­tryck, men vär­na re­li­gi­ons­fri­he­ten.

Hallands Nyheter - - Ledare - Ma­ria Hal­des­ten 010-471 53 70 • ma­ria.hal­des­ten@hn.se

LEDARE 7/6. Är slö­jor på skol­flic­kor ett otyg som ab­so­lut bör för­bju­das? Ja, ly­der det tros­vis­sa sva­ret från någ­ra li­be­ra­la de­bat­tö­rer som i som­mar be­dömt ti­den va­ra mo­gen att dra fram det tunga ar­til­le­ri­et: krav på slöj­för­bud och bränn­märk­ning av olik­tän­kan­de.

And­ra li­be­ra­ler, som för­sö­ker ny­an­se­ra de­bat­ten, mar­ke­ra skill­na­den mel­lan tvång och val­fri­het, får hö­ra att de är blå­ög­da och un­der­grä­ver in­teg­ra­tion.

ATT FÖR­SÖ­KA RESONERA med de iv­ri­gas­te för­budsvän­ner­na om barns and­li­ga ut­veck­ling och mog­nad kan te sig me­nings­löst. Min­derå­ri­ga som le­ver i en re­li­giös kon­text har yt­terst svårt att häv­da en egen vil­ja, ly­der den ben­hår­da te­sen.

Re­so­ne­mang­et kling­ar väl­be­kant för al­la, bå­de vux­na och ung­do­mar, som följt den i vi­da kret­sar väl­digt po­pu­lä­ra tv-se­ri­en Skam. I fle­ra av­snitt för en av se­ri­ens hu­vud­ka­rak­tä­rer, en kax­ig mus­limsk tjej vid namn Sa­na, re­so­ne­mang kring sin egen tros­ut­veck­ling och val att bland an­nat bä­ra slö­ja.

”Om jag sä­ger att jag vill är jag hjärn­tvät­tad. Jag har ing­en egen åsikt. Man pra­tar om re­li­gi­ons­fri­het och all möj­lig fri­het här i Nor­ge, men att gå om­kring med ett ex­tra klä­des­plagg, det är fel”, sä­ger hon.

Sy­nen på när barn an­ses för­mög­na att fat­ta ra­tio­nel­la be­slut i av­gö­ran­de frå­gor va­ri­e­rar i Sve­ri­ge. En fem­ton­å­ring får fat­ta be­slut om sex. Och svens­ka kyr­kans syn på and­lig mog­nad är tyd­lig – det är i all­män­het poj­kar och flic­kor i grund­sko­le­ål­dern (hög­sta­di­et) som kon­fir­me­ras. Den som häv­dar att min­derå­ri­ga in­te på kog­ni­tiv grund kan fat­ta be­slut om livs­å­skåd­ning och bä­ran­de av re­li­giö­sa sym­bo­ler bör ju i rim­lig­he­tens namn även dra igång en de­batt kring kon­fir­ma­tions­ål­dern.

MEN SLÖ­JA ÄR in­te främst en re­li­giös sym­bol ut­an ett me­del för för­tryck, på­pe­kar kanske nå­gon. Ing­en kan för­ne­ka att slö­jan även an­vänds för att för­tryc­ka och be­grän­sa per­so­ner av kvinn­ligt kön. Al­la for­mer av så­dant tvång är full­kom­ligt för­kast­ligt. Och sam­häl­let får in­te ve­la i be­mö­tan­de och han­te­ring av för­äld­rar som för­sö­ker för­tryc­ka si­na dött­rar. Men fak­tum kvar­står, allt slöj­bä­ran­de är in­te tvångs­re­la­te­rat.

– Per­son­li­gen tyc­ker jag in­te om slö­jor på barn, men man mås­te skil­ja på vad man gil­lar och vad man vill för­hind­ra. Jag ser in­te för­bud som ett svar. Så­da­na åt­gär­der ris­ke­rar sna­ra­re att bi­dra till po­la­ri­se­ring­en i sam­häl­let, sä­ger Moz­h­gan Ja­la­li, Mo­de­rat sam­hälls­de­bat­tör, barn­mors­ka och le­da­mot i RFSU sty­rel­se Gö­te­borg..

I SOMRAS SKREV hon ett upp­märk­sam­mat in­lägg in den bränn­he­ta slöj­de­bat­ten på Ex­pres­sens de­batt­si­da till­sam­mans med Abir Al­sahla­ni och La­mis Al­nou­ri från Cen­ter­kvin­nor.

– Det är väl­digt en­kelt att ro­pa på för­bud. Men att för­bju­da ett klä­des­plagg lö­ser inga pro­blem. Det är de för­tryc­kan­de struk­tu­rer­na som bör be­käm­pas in­te slö­jan och då är upp­lys­ning och ut­bild­ning en bätt­re väg, sä­ger So­fia Jarl, li­be­ral fe­mi­nist och ord­fö­ran­de för Cen­ter­kvin­nor.

Mozg­han Ja­la­li, som även har er­fa­ren­het som skolskö­ters­ka, är in­ne på sam­ma spår.

– Om ett barn tving­as mås­te man na­tur­ligt­vis age­ra. Där­för bör vi ut­bil­da skol­per­so­nal att blir bätt­re på att upp­täc­ka sa­ker, se pro­blem.

I det ar­be­tet fyl­ler skolku­ra­to­rer och skolskö­ters­kor en vik­tig funk­tion.

– I häl­so­sam­ta­len in­går att man stäl­ler frå­gor om allt från mobb­ning till dis­kri­mi­ne­ring. Jag har haft många öpp­na sam­tal med ele­ver om ex­em­pel­vis slö­ja, ställt frå­gor om de kän­ner sig tvung­na. Sånt mås­te man vå­ga lyf­ta. En del sva­rar att de bär slö­ja för att det är fint. Och en del gym­na­si­etje­jer sä­ger att de bör­jat bä­ra slö­ja i pro­test mot sam­häl­lets syn på mus­li­mer. Sva­ren kan va­ra väl­digt oli­ka.

ÄR DE FRIVILLIGA slöjva­len all­tid en chi­mär, som vis­sa de­bat­tö­rer vill gö­ra gäl­lan­de? Män­ni­skan är ett flock­djur, vi gör gär­na som and­ra gör, bär en viss typ av klä­der för att vi vill pas­sa in vår um­gäng­eskrets el­ler för att ef­ter­lik­na dem vi ser som fö­re­bil­der – vil­ket för ett barn för­stås kan va­ra de­ras för­äld­rar. Barn föds in i ett sam­man­hang. Och för­äld­rar har kon­ven­tions­stad­gad rätt att på­ver­ka si­na barn ge­nom upp­fost­ran – även re­li­giös så­dan. Så­dan är re­li­gi­ons­fri­he­ten. Och den bör re­spek­te­ras,

Att upp­ly­sa, dis­ku­te­ra, ifrå­ga­sät­ta och resonera kring re­li­giö­sa tra­di­tio­ner hör sko­la och samhälle till. Men att lå­ta sli­ta slö­jan av Sa­na och hen­nes syst­rar är fel väg.

Bild: BENDIKSBY, TERJE

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.