PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* Ifall det fanns barn när­va­ran­de, och om de blev vitt­ne till det som för­an­led­de An­ders Borg att be om ur­säkt, el­ler kun­de över­hö­ra ef­ter­föl­jan­de sam­tal mel­lan de vux­na, hop­pas jag in­ner­ligt att de­ras för­äld­rar för­kla­ra­de för dem ex­akt vad det var som hän­de. Den vux­na som väl­jer att skrat­ta bort, slä­ta över el­ler in­te hjäl­pa bar­net att för­stå si­tu­a­tio­nen, är ock­så en ur­säkt skyl­dig.

Svens­ka Dag­bla­det (ob M)

* Och kanske är det till slut där allt ham­nar. Att pra­ta om att ”av­sät­ta” och ”fäl­la” Löfven - in­te vin­na ett val och se­dan sy ihop en re­ge­ring - har liksom bli­vit vad den svens­ka hö­gern helst ta­lar om. Och skan­da­len på Trans­port­sty­rel­sen har dra­git i gång en pro­cess som obe­vek­ligt rul­lar på.

Af­ton­bla­det (ob S)

* Att för­drö­ja riks­da­gens och där­i­ge­nom all­män­he­tens kun­skap om vad som har skett är att där­e­mot att ut­ma­na grun­der­na för vårt stats­skick. Re­ge­ring­en styr ri­ket, men det sker en­bart med vå­ra folk­val­das go­da min­ne. Det­ta bör stats­mi­nis­tern på­min­na sig om.

Got­lands Al­le­han­da (ob M)

* Nej, op­po­si­tio­nens riks­dags­le­da­mö­ter mås­te in­te gö­ra det. Som sagt, för­tro­en­de­val­da gör pre­cis som de vill. Men för­tro­en­det är till låns. ”Stefan Löfven har med­ve­tet skju­tit an­sva­ret ifrån sig” är iro­niskt nog ru­bri­ken på Kin­berg Bat­ras ar­ti­kel.

Små­lands­pos­ten (M)

* Trots ihär­di­ga för­säk­ring­ar om mot­sat­sen finns det skäl att miss­tän­ka att re­ge­rings­che­fen ve­tat ti­di­ga­re än vad han vill med­ge. Den al­ter­na­ti­va för­kla­ring­en är att stats­mi­nis­tern har hål­lits ut­an­för. Det vo­re minst li­ka il­la. Grans­kar­na i riks­da­gens kon­sti­tu­tions­ut­skott får myc­ket att stå i. Syd­svens­ka Dag­bla­det (ob lib

)

* En­da al­ter­na­ti­ven som nå­gon ska kun­na räk­na med är dom­stol, fäng­el­se, nog­grann över­vak­ning och om­hän­der­ta­gan­de av barn som tra­giskt slä­pas med av si­na ter­ro­rist­för­äld­rar. Sve­ri­ge får ald­rig ald­rig! - va­ra lan­det som vi­sar und­fal­len­het mot onds­kans hant­lang­a­re. Öst­gö­ta Cor­re­spon­den­ten (ob

borg)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.