Var­bergs sto­ra in­fra­struk­tur­pro­jekt

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Åke Karlsson Var­berg

DE­BATT. I Var­berg på­går pla­ne­ran­det av tre sto­ra pro­jekt: järn­vägs­tun­neln, ham­nens om- och till­bygg­nad samt bo­stads­om­rå­det Väs­ter­port.

Al­la är syn­kro­ni­se­ra­de att ske sam­ti­digt, vil­ket är en oer­hörd an­spän­ning bå­de i pla­ne­ring och till­för för kom­mu­nen be­ty­dan­de kost­na­der. Frå­gan är om in­te nämn­da pro­jekt skul­le vin­na på ett lug­na­re tem­po en­ligt föl­jan­de:

1. Järn­vägs­tun­neln pro­jek­te­ras just nu för ge­nom­fö­ran­de . Låt det­ta pro­jekt va­ra pri­o­ri­te­rat. Det­ta ef­tersom det krä­ver, förutom in­ve­ste­rings­bi­drag, att kom­mu­nen för sin del kla­rar följ­din­ve­ste­ring­ar i om­lägg­ning av Va-led­ning­ar, ga­tor m.m. till ic­ke så obe­tyd­ligt be­lopp.

2. Ham­nens om – och till­bygg­nad. Det­ta pro­jekt bor­de ses över för att i ökad ut­sträck­ning kun­na be­hål­la en del av nu­va­ran­de hamn­lä­ge. Den­na hamn­rö­rel­se är in­te ba­ra vik­tig för kom­mu­nen ut­an mås­te ses som en vik­tig del av in­fra­struk­tu­ren i Västsverige och dess be­ty­del­se för nä­rings­li­vet. I den­na över­syn bör in­gå att ha kvar fär­je­för­bin­del­sen till Grenå.

3. Bo­stads­om­rå­det Väs­ter­port. He­la det­ta pro­jekt bor­de skju­tas på fram­ti­den och få nya för­ut­sätt­ning­ar se­dan tra­fik­pla­ne­ring i he­la Var­bergs in­nerstad har ge­nom­ar­be­tats, dis­ku­te­rats och be­slu­tats och då hamn­verk­sam­he­ten fått sin slut­li­ga ut­form­ning.

VÄS­TER­PORT ÄR FRÅN bör­jan en idé – ett be­ställt kon­sult­pro­jekt – som star­ta­des ut­an att det då fanns al­la för­ut­sätt­ning­ar. Det kan sä­kert bli ett in­tres­sant bo­stads­om­rå­de men bor­de an­pas­sas till mer” jord­nä­ra” di­men­sio­ner och för­ut­sätt­ning­ar. Kanske kan på sikt ett nytt stads­hus få plats i det­ta lä­ge.

Väs­ter­port kan sä­kert bli ett in­tres­sant bo­stads­om­rå­de men bor­de an­pas­sa till mer "jord­nä­ra” di­men­sio­ner och för­ut­sätt­ning­ar.

Bild: STAFFAN GUSTAFSSON (MBH)

FRAMTIDSPROJEKT. Ett av de för­slag på hur fram­ti­da Väs­ter­port kan se ut. Ett pro­jekt som bor­de skju­tas på fram­ti­den, me­nar in­sän­da­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.