Så ser li­vet ut un­der vat­ten­y­tan på Get­terön

Hallands Nyheter - - Varberg - DANIELLE DELBRO danielle.delbro@hn.se

”Tång och sjö­gräs är vik­ti­ga att vi­sa upp”

LIN­DA GUSTAFSSON

I sam­band med Väs­ter­havs­vec­kan får vux­na och barn ta re­da på vad som göm­mer sig un­der Get­teröns vat­ten­y­ta.

Strax ef­ter kloc­kan åt­ta i sön­dags mor­se tog bi­o­lo­gen Lin­da Gustafsson sig ut till vat­ten­bry­net längst Get­teröns na­tur­re­ser­vat för att le­ta ef­ter havs­djur. På grund av myc­ket blåst och högt vat­ten­stånd var de små dju­ren svå­ra att hå­va in. Men till slut lyc­ka­des hon få med sig bå­de mär­lor, rä­kor och mi­ni­snäc­kor till­ba­ka till Na­tu­rum.

– Jag bru­kar sä­ga att an­led­ning­en till att vi har så rikt få­gel­liv här är för att det finns så myc­ket havs­djur. De är ju ma­ten till fåg­lar­na, sä­ger hon.

VÄS­TER­HAVS­VEC­KAN ÄR en te­ma­vec­ka för havsmil­jö och sträc­ker sig än­da från Strömstad i norr till Kul­la­berg i sö­der. Syf­tet med vec­kan är dels att öka kun­ska­pen om mil­jöpro­blem och ned­skräp­ning i ha­vet. Men ock­så för att väc­ka in­tres­se bland barn och unga för ha­vet och dess in­vå­na­re. På Na­tu­rum på Get­terön an­ord­nar man där­för en ak­ti­vi­tet där bå­de barn och vux­na kan ki­ka på vat­ten­le­van­de djur från vat­ten­pro­ver med ste­re­olupp.

– För att man ska ta hand om ha­vet på rätt sätt så tror jag det är bra om man vet vad som finns där, sä­ger Lin­da Gustafsson.

I AKTIVITETSRUMMET står mik­ro­skå­pen ut­sprid­da på två styc­ken lång­bord och femå­ri­ge El­li­ot Ofo­ri Sun­ner tit­tar ny­fi­ket ner i ett av dem. Han och hans fa­milj är på be­sök från Lon­don, och han tyc­ker att de små rä­kor­na som sim­mar runt i pet­riskå­len ser ut som kräf­tor.

– Man kan sä­ga att rä­kor­na är släkt med kräf­tor­na, för­kla­rar Lin­da Gustafsson och ploc­kar fram ett vat­ten­prov med mär­lor.

I ett av hör­nen står en grön spann fylld med tång. Bland tångrus­kor­na har Lin­da Gustafsson lagt ner ett snö­re för att få bar­nen att upp­märk­sam­ma hur ned­skräp­ning kan se ut i ha­vet.

– När bar­nen ser det här så bru­kar vi pra­ta om att det är vik­tigt att ta upp skräp som man ser på stran­den och i vatt­net, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Tång och sjö­gräs är vik­ti­ga att vi­sa upp just för att det är en mil­jö som små­dju­ren le­ver i.

Bild: DANIELLE DELBRO

NYFIKEN. El­li­ot Ofo­ri Sun­ner tit­tar ner i mik­ro­skå­pet.

Bild: DANIELLE DELBRO

VATTENVÄXT. Bi­o­lo­gen Lin­da Gustafsson är sär­skilt för­tjust i tång och hål­ler här i en bit soc­ker­tång.

Bild: DANIELLE DELBRO

UN­DER YTAN. Rä­kor­na har Li­na Gustafsson ta­git upp i vatt­net runt na­tur­re­ser­va­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.