Högt tryck på mo­bi­la tea­met

PSYKISK OHÄLSA: FÖR HÅRD PRESS KNÄC­KER VÅ­RA UNGA Det är högt tryck på det mo­bi­la tea­met för barn- och ung­as psy­kis­ka ohälsa. Över 200 re­mis­ser har skic­kats se­dan star­ten i slu­tet av förra året.

Hallands Nyheter - - Nyheter - ELLINOR SVENS­SON ellinor.svens­son@hn.se

– Vi har sett en stor för­frå­gan från nor­ra de­len, Var­berg och Kungs­bac­ka. Vi vil­le und­vi­ka vän­te­ti­der men det har ty­värr upp­stått i den nor­ra de­len. Vi mås­te dis­ku­te­ra hur vi kan för­bätt­ra verk­sam­he­ten för att mins­ka kö­er­na, sä­ger Lu­is Gon­za­les, ku­ra­tor på ung­as psy­kis­ka häl­sa.

Niklas Lil­je­roth, verk­sam­hets­chef på vård­cen­tra­len Re­gi­on Hal­land in­stäm­mer.

– Vi har sett ett stort be­hov. Det är vik­tigt att fånga upp den här grup­pen som an­nars ris­ke­ras ham­na mel­lan sto­lar­na. Vem vet var de här pa­ti­en­ter­na ha­de va­rit om barn och unga tea­met in­te ha­de fun­nits?

Niklas Lil­je­roth för­kla­rar att den här grup­pen unga och barn är för sju­ka för vård­cen­tra­len men för fris­ka för barn- och ung­doms­psy­ki­a­trin (BUP).

– Ris­ken är att de in­te får den hjälp de be­hö­ver, sä­ger han.

DE VANLIGASTE SYMPTOMEN är de­pres­sion och ång­est hos de barn och ung­do­mar som kom­mer till barn- och unga tea­met. Den störs­ta grup­pen är i åld­rar­na 15-17 år. Lu­is Gon­za­les för­kla­rar att det är många ex­i­sten­ti­el­la frå­gor, kring li­vet och fram­ti­den. Han har ar­be­tat in­om psy­ki­a­trin i över 20 år och han ser en skift­ning in­om den psy­kis­ka ohäl­san i Sve­ri­ge.

– Förr syn­tes psykisk ohälsa i de mest ut­sat­ta grup­per­na i sam­häl­let, men nu syns det i al­la oli­ka ty­per av sam­hälls­grup­per, sä­ger Lu­is Gon­za­les. HAN FÖR­KLA­RAR ATT det hand­lar om det pre­sta­tions­sam­häl­le vi le­ver i. Al­la de krav som ställs på en; att man ska va­ra so­ci­al, snäll och snygg är of­ta bakom­lig­gan­de or­sa­ker till den ång­est och de­pres­sion. Han ser of­tast att var­nings­teck­nen är att per­so­ner­na blir till­ba­kadra­gan­de och und­vi­kan­de.

– Det är någon­ting som tär på he­la be­folk­ning­en. Det oro­ar mig. De här 15-17- åring­ar­na har re­dan ut­matt­nings­symp­tom.

Lu­is Gon­za­les sä­ger att det­ta stän­di­ga själv­för­verk­li­gan­de är an­led­ning­en till att många får ut­matt­nings­symp­tom i ti­dig ål­der. Man ska va­ra med kom­pi­sar, ak­ti­vi­te­ter, sko­lan. Ha högs­ta be­tyg i allt.

– Det öpp­nar upp för ång­est och so­ci­al fo­bi. Det är vik­tigt att lå­ta sa­ker bli halv­per­fek­ta. Man mås­te lä­ra sig re­dan som li­ten att ha trå­kigt ock­så in­te stän­digt be­hö­va hit­ta på sa­ker.

Han bru­kar hjäl­pa ung­do­mar­na att få ord­ning på struk­tu­rer och ru­ti­ner i var­da­gen. Först få ord­ning på mat och sömn. Se­dan ses mil­jön i sko­la och hem över.

NU TILL HÖS­TEN kom­mer verk­sam­he­ten att ut­vär­de­ra och se över hur tea­met kan för­bätt­ras. Den störs­ta ut­ma­ning­en blir gräns­drag­ning, en­ligt Lil­je­roth. Tea­met har märkt skill­na­der på hur vård­cen­tra­ler­na tol­kar in gra­den av lind­ri­ga, mått­li­ga och svå­ra be­svär.

– Vårt störs­ta upp­drag nu är att sät­ta gräns­drag­ning­ar för när pa­ti­en­ten ska kom­ma till vård­cen­tra­len, barn och unga tea­met el­ler BUP. Det är vik­tigt att man in­te kas­tas runt ut­an att al­la föl­jer sam­ma rikt­lin­jer för att di­a­gnos­ti­se­ra pa­ti­en­ter­na, så att de får den hjälp de be­hö­ver.

EN AN­NAN UT­MA­NING de brot­tas med är att de in­te är till­räck­ligt många för att mö­ta tryc­ket.

– Vi är un­der­be­man­na­de milt ut­sagt. Vi ha­de be­hövt va­ra någ­ra till för att kun­na mö­ta fler pa­ti­en­ter. Men vi gör vårt bäs­ta, sä­ger Lu­is Gon­za­les.

Niklas Lil­je­roth hål­ler med om att de i nu­lä­get in­te räc­ker till.

– Jag hop­pas vi kan ut­veck­la verk­sam­he­ten. Vi har be­ho­vet. När vi väl gjort en ut­vär­de­ring och ta­git fram un­der­lag till po­li­ti­ken så tror jag att det finns ett po­li­tiskt in­tres­se för ut­veck­ling av verk­sam­he­ten.

Bild: OLA FOLKESSON

EN­GA­GE­RAD. Lu­is Gon­za­les är en av dem som job­bar på det mo­bi­la tea­met som har sitt sä­te i Fal­ken­berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.