Män­ni­sko­han­del fort­sät­ter att öka

Kvin­nor och barn ut­nytt­jas och ho­tas av smugg­la­re

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Mi­gra­tions­ver­ket upp­täc­ker allt fler miss­tänk­ta fall av män­ni­sko­han­del.

– Det är sorg­ligt, men in­te för­vå­nan­de, sä­ger Nin­na Mör­ner, sam­ord­na­re på Platt­for­men ci­vi­la Sve­ri­ge mot män­ni­sko­han­del.

Många män­ni­skor som sö­ker asyl i Sve­ri­ge har ut­satts för män­ni­sko­han­del. De drabbas re­dan på vägen till Sve­ri­ge och när de väl är fram­me fort­sät­ter de of­tast att ut­nytt­jas på oli­ka sätt, bland an­nat ge­nom sex­u­ell ex­plo­a­te­ring, tvångs­ar­be­te el­ler tig­ge­ri, en­ligt Mi­gra­tions­ver­ket.

Un­der 2016 öka­de an­ta­let re­jält, från 195 miss­tänk­ta fall 2015 till 338. Och ök­ning­en ver­kar fort­sät­ta, un­der för- sta halv­å­ret i år rör det sig om minst 231 drab­ba­de män­ni­skor.

Of­tast är det kvin­nor och barn som ut­sätts och ho­tas. Män­ni­sko­hand­lar­na kan ex­em­pel­vis sä­ga att de ska spri­da in­spe­lat ma­te­ri­al på över­grepp, el­ler ska­da bar­nen om de in­te ly­der.

– De tving­as till att säl­ja sig och sam­ar­be­ta mot sin vil­ja. Vis­sa lu­ras ock­så med att de ska få åka iväg och job­ba, sä­ger Nin­na Mör­ner, som ar­be­tar med att fånga upp dem som ut­satts för män­ni­sko­han­del och som in­te får hjälp av sam­häl­let.

Ök­ning­en be­ror en­ligt Mi­gra­tions­ver­ket dels på mer kun­skap hos per­so­na­len, dels på att fler flyk­ting­ar sökt sig till Sve­ri­ge. En bild Mör­ner de­lar. Hon be­rät­tar att det bli­vit svå­ra­re och far­li­ga­re att ta sig till Eu­ro­pa se­dan åt­gär­der in­för­des i sam­band med flyk­ting­ström­men 2015.

– Män­ni­skor tving­as of­ta att ta hjälp av allt mer ris­kab­la mel­lan­hän­der. Då ökar ris­ken för ut­satt­het.

Trots öka­de in­sat­ser är fal­len of­ta svå­ra att ut­re­da och få har fällts för män­ni­sko­han­del i Sve­ri­ge. Se­nast var 2016 när tre män från Stock­holms­om­rå­det döm­des ef­ter att de or­ga­ni­se­rat smugg­ling av minst 180 män­ni­skor.

Po­li­sen ar­be­tar ak­tivt med att kart­läg­ga kopp­ling­en mel­lan smugg­ling och han­del för att fär­re per­so­ner ska ut­nytt­jas.

– Vi tar fram en lä­ges­bild i di­a­log med Mi­gra­tions­ver­ket, men den är in­te fär­dig­ställd än. Vi är väl med­vet­na om de här kopp­ling­ar­na och att män­ni­skor ut­nytt­jas i flyk­tings­ström­mar­na, men vi kan in­te sä­ga hur van­ligt det är el­ler hur of­ta fö­re­kom­man­de det är, sä­ger Kaj­sa Wahl­berg, kom­mis­sa­rie vid po­li­sens na­tio­nel­la ope­ra­ti­va av­del­ning (Noa).

Sam­ti­digt stäl­ler la­gen till med pro­blem. Ba­ra män­ni­skor som po­li­san­mä­ler att de ut­satts för brott i Sve­ri­ge får hjälp. Har de bli­vit ut­sat­ta i ett an­nat land hjäl­per det in­te att po­li­san­mä­la i Sve­ri­ge, en­ligt po­li­sen. Mör­ner an­ser att det be­hövs mer re­sur­ser för att kun­na ge ut­sat­ta det skydd som be­hövs.

– De är väl­digt skö­ra och mår in­te bra. Får de in­te hjälp är ris­ken stor att de ut­sätts igen. Vi vet fle­ra fall där män­ni­skor skic­kats iväg och ham­nat rakt i hän­der­na på män­ni­sko­hand­lar­na igen. Det mås­te vi bort ifrån och vi mås­te se till att de får hjälp di­rekt och he­la vägen.

Ron­ja Mår­tens­son/tt

TT Ny­hets­by­rån

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.