Djur­parks­för­e­ning­en: ”Par­ker­na är säk­ra”

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

På fem år har två döds­o­lyc­kor in­träf­fat i svens­ka djur­par­ker. Men en­ligt To­mas Frisk, ord­fö­ran­de för Svens­ka djur­parks­för­e­ning­en, är djur­par­ker­na säk­ra.

Den döds­o­lyc­ka som in­träf­fa­de i Or­sa Rov­djur­spark i fre­dags, där en djur­skö­ta­re dog av en björ­n­at­tack, för­de mång­as tan­kar till den var­g­at­tack som sked­de på Kolmår­den för fem år se­dan. En djur­skö­ta­re omkom ef­ter att ha gått in till varg­häg­net Det var förs­ta gång­en se­dan 1821 som en män­ni­ska dö­da­des av en varg med män­ni­sko­vana i Sve­ri­ge.

– Jag tror att det ge­ne­rellt är ett gott sä­ker­hets­ar­be­te på svens­ka djur­par­ker. Al­la job­bar med ett sys­te­ma­tiskt sä­ker­hets­mil­jö­ar­be­te. Se­dan är det jät­tetrå­kigt att det har hänt en olyc­ka, sä­ger To­mas Frisk, ord­fö­ran­de för Svens­ka djur­parks­för­e­ning­en.

Hur sä­ker­he­ten i svens­ka djur­par­ker är jäm­fört med and­ra län­der vet han in­te och att två döds­o­lyc­kor skett i svens­ka djur­par­ker på fem år be­ror, en­ligt To­mas Frisk, på ”väl­digt myc­ket otur och olyck­li­ga om­stän­dig­he­ter”.

– Det är två fall som, om man ser ur ett hund­ra­års­per­spek­tiv, in­träf­far väl­digt nä­ra varand­ra, men ge­ne­rellt har det in­te hänt nå­got lik­nan­de på jät­te­lång tid. Hur för­hind­ras olyc­kor i svens­ka djur­par­ker?

– Ge­nom ett sys­te­ma­tiskt sä­ker­hets­ar­be­te – att he­la ti­den job­ba med risk­be­döm­ning­ar, ana­ly­se­ra vil­ka ris­ker som finns och fö­re­byg­ga dem, sä­ger To­mas Frisk.

Trots döds­o­lyc­kan i Or­sa Rov­djur­spark me­nar An­ders Blomquist, vd för Grönk­litts­grup­pen, att par­kens sä­ker­het är hög.

– Det finns höga el­stäng­sel, för­dju­pa­de gräv­skydd, el, tagg­tråd, glas och vall­gra­var – he­la räc­kan, be­ro­en­de på vil­ka djur som finns i häg­nen, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Vår upp­fatt­ning till i fre­dags var att vi ha­de ett väl­digt bra skydd, men nå­got fun­ge­ra­de in­te då och vad det är för­sö­ker vi att för­stå.

An­na Lind­berg/tt

FOTO: ULF PALM/TT

i fre­dags dö­da­de en björn en djur­skö­ta­re i Or­sa Rov­djur­spark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.