Spänt i val­feb­rigt Kenya

Ex­pert: ”Än­nu ett jämt val ger stor risk för att lan­det ex­plo­de­rar i våld­sam­he­ter”

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

När Kenya går till val i mor­gon är oron stor för en re­pris av de våld­sam­ma och blo­di­ga sam­man­drabb­ning­ar som in­träf­fa­de ef­ter va­let 2007.

– Blir va­let myc­ket jämnt är ris­ken för våld över­häng­an­de, sä­ger Keny­a­kän­na­ren Sirk­ku Hell­sten.

Ny­li­gen hit­ta­des Christop­her Msan­do, nyc­kel­per­son i den keny­ans­ka val­rö­rel­sen, mör­dad och tor­te­rad. Msan­do, chef för in­for­ma­tions- och It-frå­gor vid val­kom­mis­sio­nen, ha­de strypts till döds. Msan­do ha­de fö­re sin död of­fent­ligt ut­tryckt att val­re­sul­ta­tet in­te kom­mer kun­na fiff­las bort. Kenya har bland an­nat ta­git fram bi­o­met­risk tek­nik in­för va­let den 8 augusti, vil­ket ska mins­ka möj­lig­he­ter­na till fusk.

I Rwan­da, där det ny­li­gen hål­lits pre­si­dent­val, har man ef­ter folk­mor­det 1994 va­rit no­ga med att be­to­na att al­la är rwan­di­er och und­vi­kit att ta­la i et­nis­ka ter­mer. I Kenya är det pre­cis tvärtom.

All par­ti­po­li­tik byg­ger på et­ni­ci­tet, för­kla­rar Sirk­ku Hell­sten, fors­ka­re vid Nor­dis­ka Afri­ka­in­sti­tu­tet. Hon bod­de och ar­be­ta­de i Kenya i nä­ra sex år, och var på plats un­der det ödes­dig­ra och oro­li­ga va­let 2007 då 1200 män­ni­skor fick sät­ta li­vet till. Bå­de keny­a­ner­na själ­va och om­värl­den, som såg lan­det som sta­bilt och eko­no­miskt fram­gångs­rikt, choc­ke­ra­des av vål­dets om­fatt­ning och bru­ta­li­tet.

– Själ­va va­let gick lugnt till. Det var ef­teråt, i sam­band med röst­räk­ning­en, som vål­det es­ka­le­ra­de. Blir va­let myc­ket jämnt även den­na gång finns en stor risk för att det ex­plo­de­rar, sä­ger Sirk­ku Hell­sten.

Liksom i va­let 2013 står kam­pen mel­lan den nu­va­ran­de pre­si­den­ten Uhuru Keny­at­ta, i spet­sen för par­ti­ko­a­li­tio­nen Ju­bi­le­umspar­ti­et, och Rai­la Odinga som le­der Na­tio­nel­la su­pe­ral­li­an­sen. Bå­da va­len 2007 och 2013 om­gär­da­des av an­kla­gel­ser och miss­tan­kar om fusk, och Odinga har häv­dat att han snu­va­des på se­gern vid bäg­ge till­fäl­le­na.

Op­po­si­tio­nen har an­kla­gat pre­si­dent Keny­at­ta, som kan­di­de­rar för en and­ra och sista man­dat­pe­ri­od, för att vil­ja rig­ga va­len – ett på­stå­en­de som pre­si­den­ten har till­ba­ka­vi­sat.

Först 1991 gick den då­va­ran­de pre­si­den­ten Daniel arap Moi med på att in­fö­ra fler­par­ti­sy­stem i Kenya, och de­mo­kra­tin har fort­fa­ran­de sto­ra bris­ter.

In i det sista har ett in­ten­sivt röst­fis­ke på­gått run­tom i Kenya. De två störs­ta po­li­tis­ka par­ti­er­na, som ock­så re­pre­sen­te­rar de störs­ta et­nis­ka grup­per­na, för­sö­ker på­ver­ka väl­ja­re från de mind­re et­nis­ka grup­pe­ring­ar­na för att få även de­ras rös­ter. Det sker bå­de med hjälp av löf­ten, hot och av ”gå­vor” i form av till ex­em­pel t-trö­jor, mat och till och med peng­ar, även om val­mu­tor – åt­minsto­ne på papp­ret – är för­bjud­na, be­rät­tar Sirk­ku Hell­sten.

– De som sit­ter vid mak­ten får all­ting och det re­ge­ran­de par­ti­et har un­der se­na­re tid an­kla­gats för att ge till si­na eg­na i än­nu stör­re ut­sträck­ning än ti­di­ga­re, sä­ger Sirk­ku Hell­sten.

He­le­na Nor­den­berg/tt

FOTO: BEN CURTIS/AP

Öns­kan. Kvin­nor i Keny­as hu­vud­stad Nai­ro­bi ber för att mor­gon­da­gens val ska gå fred­ligt till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.