Enigt FN rös­ta­de för sank­tio­ner mot Nord­ko­re­as ex­port

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

FN:S sä­ker­hets­råd har en­häl­ligt rös­tat ja till att in­fö­ra nya tuf­fa­re sank­tio­ner mot Nord­ko­rea, ef­ter de se­nas­te ro­bot­tes­ter­na som dik­ta­tu­ren har ge­nom­fört.

– Det är en stark och bra re­so­lu­tion som ock­så pra­tar om vik­ten av di­a­log, sä­ger Sve­ri­ges re­pre­sen­tant Carl Skau.

Nu gäl­ler det att sank­tio­ner­na verk­li­gen ge­nom­förs, an­ser han.

– Det har ibland va­rit si och så med det. Men det fram­kom i många an­fö­ran­den att det fanns ett väl­digt starkt en­ga­ge­mang för att ge­nom­fö­ra dem ut­an kryp­hål, sä­ger Carl Skau, som är am­bas­sa­dör och bi­trä­dan­de re­pre­sen­tant i FN:S sä­ker­hets­råd.

Men en­bart sank­tio­ner kom­mer in­te lö­sa si­tu­a­tio­nen, en­ligt Skau.

– Vad som be­hövs pa­ral­lellt är en mer kre­a­tiv di­plo­ma­ti. Det be­hövs di­a­log för att nå en fred­lig och lång­sik­tig lös­ning.

Skau be­rät­tar att det finns två syf­ten med sank­tio­ner­na. Det ena är att gö­ra en sym­bol­mar­ke­ring.

– Det and­ra är att man vill för­svå­ra och brom­sa det ar­be­te som på­går mot att ha kärn­va­pen.

Sank­tio­ner­na slår bland an­nat hårt mot Nord­ko­re­as ex­port, för att lan­det in­te ska kun­na läg­ga peng­ar på sitt va­pen­pro­gram. Till ex­em­pel för­bjuds all ex­port av fisk och skal­djur.

– För­hopp­ning­en är att de fort­sät­ter fis­ka, men att fis­ken och skal­dju­ren kan gå till folk som är un­der­när­da.

Över­lag för­sö­ker man und­vi­ka att sank­tio­ner­na ska drab­ba be­folk­ning­en i Nord­ko­rea, en­ligt ho­nom.

– Till ex­em­pel är in­te hu­ma­ni­tä­ra in­sat­ser en del av de här sank­tio­ner­na, som mat­bi­stånd.

Carl Skau näm­ner ock­så två sa­ker som kan ses som vik­ti­ga för fram­ti­den för Nord­ko­re­afrå­gan. Dels de ut­ta­lan­den som USA:S ut­ri­kesmi­nis­ter Rex Til­ler­son gjor­de för någ­ra da­gar se­dan, där han bland an­nat sa­de att USA in­te är ute ef­ter ett re­gim­skif­te i Nord­ko­rea. Dels det fak­tum att Syd­ko­re­as nya re­ge­ring är mer öp­pen för di­a­log med Nord­ko­rea. (TT)

FOTO: MARY ALTAFFER/AP

Ki­nas Fn-am­bas­sa­dör Liu Ji­eyu un­der om­röst­ning­en i sä­ker­hets­rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.