Brand av­slö­ja­de sten­ål­dersjä­ga­re

Skog­bran­den för tre år se­dan gav ar­ke­o­lo­gis­ka fynd

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Den sto­ra skogs­bran­den i Väst­man­land 2014 blott­la­de mar­ken. Det gjor­de att ar­ke­o­lo­ger har kun­nat hit­ta fynd från sten­ål­dern, som an­nars kanske ald­rig skul­le ha upp­täckts.

– Man kan sä­ga att bran­den öpp­na­de ett föns­ter för oss, sä­ger ar­ke­o­lo­gen Anet­te Fär­ja­re.

Skogs­bran­den i Väst­man­land brän­de bort all ve­ge­ta­tion på mar­ken. För ar­ke­o­lo­ger­na in­ne­bar det en ovan­lig möj­lig­het att kun­na se de läm­ning­ar som va­rit dol­da i tu­sen­tals år, och läns­sty­rel­sen be­ställ­de en in­ven­te­ring.

– Det fanns ing­en torv kvar, he­la torv­täc­ket var bor­ta. Det var na­ken sand, grus och sten, sä­ger ar­ke­o­lo­gen Anet­te Fär­ja­re.

För 10 500 år se­dan var sko­gen som slu­ka­des av lå­gor­na ett skär­gårds­land­skap. Med hjälp av mo­del­ler på var då­ti­dens kust gick bör­ja­de ar­ke­o­lo­ger­na sö­ka ef­ter spår av män­ni­skor. På två höj­der, 130 me­ter över da­gens hav­s­ni­vå, som då var en li­ten ö, gjor­des de älds­ta fyn­den. Spår av kvarts vi­sa­de att red­skaps­till­verk­ning skett här.

–Man såg tyd­ligt att här har en män­ni­ska sut­tit för 10 500 år se­dan. De var de förs­ta pi­on­jä­rer­na som rör­de sig i land­ska­pet. De älds­ta plat­ser­na är in­te rik­tigt boplat­ser, ut­an mer rast­plat­ser där man spet­sat verk­tyg och slak­tat, sä­ger hon.

Land­höj­ning­en gick fort och män­ni­skor­na eta­ble­ra­de sig när öar­na väx­te. 1 000 år se­na­re fanns fle­ra sten­ål­ders­boplat­ser. Även här är det främst kvarts som läm­nat spå­ren. Mi­ne­ra­len an­vän­des ung­e­fär som flin­ta, till kni­var, har­pun­spet­sar och an­nat. En­ligt Anet­te Fär­ja­re ja­ga­de män­ni­skor­na säl i om­rå­det, an­tag­li­gen med nät och har­pu­ner.

– Sä­len var ex­tremt vik­tig för dem. Man tog va­ra på allt från sä­len, sä­ger hon.

När land­höj­ning­en fort­sat­te och det blev läng­re till ha­vet för­svann män­ni­skor­na från om­rå­det.

– Det har va­rit en ut­mark, man har sä­kert fort­fa­ran­de ja­gat, häm­tat sin ved och ploc­kat bär, men det ger väl­digt li­te läm­ning­ar, sä­ger Fär­ja­re.

Det var re­la­tivt lugnt i sko­gen fram till att kol­ning­en tog fart. Sko­gen an­vän­des till kol­ning för bland an­nat in­du­stri­kom­plex­et Eng­els­bergs bruk, som var ak­tivt un­der näs­tan 400 år. Hund­ra­tals nya kol­bott­nar, res­ter­na ef­ter kol­mi­lor, upp­täck­tes un­der in­ven­te­ring­en.

–Kol­bott­nar­na är sä­kert minst tu­sen, det är kol­bott­nar pre­cis över­allt, sä­ger Anet­te Fär­ja­re.

Många av fyn­den ha­de ald­rig gjorts ut­an bran­den.

– Man ha­de ve­tat om kol­ning­en, men in­te om­fatt­ning­en av den, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Och det som gäl­ler sten­ål­dern ha­de va­rit helt okänt, för det är ex­tremt svårt att hit­ta och krä­ver sto­ra ar­betsin­sat­ser. Man kan sä­ga att bran­den öpp­na­de som ett föns­ter för oss, sä­ger hon.

Gustav Sjö­holm/tt

FOTO: LÄNS­STY­REL­SEN VÄST­MAN­LAND/TT

Fynd­rikt land­skap. Ef­ter bran­den i Väst­man­land har ar­ke­o­lo­ger hit­tat spår av fle­ra för­hi­sto­ris­ka boplat­ser, som här, sö­der om Sny­ten.

FOTO: LÄNS­STY­REL­SEN VÄST­MAN­LAND/TT

Spår av kvarts vitt­nar om att säl­jä­ga­re be­fann sig här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.