Bra snurr hos ti­vo­li i som­mar

Ostadigt vä­der bäst i test

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Det osta­di­ga men tor­ra väd­ret i sto­ra de­lar av lan­det har kanske in­te va­rit det bäs­ta för se­mester­fi­rar­na. Men nö­je­spar­ker­na har gnug­gat hän­der­na.

An­ta­let be­sö­ka­re hit­tills i år har ökat jäm­fört med förra året. Väd­ret har bi­dra­git.

– Ge­ne­rellt kan man sä­ga att för bra som­mar­vä­der in­te gyn­nar oss, och in­te hel­ler regn. Den här som­ma­ren har va­rit gans­ka op­ti­mal, folk kanske då väl­jer Li­se­berg fö­re stran­den el­ler Ikea, sä­ger Stefan Wern, in­for­ma­tör på Li­se­berg.

Li­se­berg var nå­got ef­ter pro­gno­sen i bör­jan på som­ma­ren. Men nu lig­ger an­ta­let to­ta­la be­sö­ka­re ”näs­tan ex­akt som för­vän­tat vid den här tid­punk­ten”. Spe­ci­fikt nämns att nö­je­spar­ken i Gö­te­borg ha­de sin näst bäs­ta be­sö­kar­dag un­der he­la 2000-ta­let i förra vec­kan då ar­tis­ten Alice Coo­per upp­träd­de. To­talt kom 49 300 be­sö­ka­re un­der da­gen.

Även på Astrid Lind­grens värld i Vim­mer­by är man hit­tills nöjd med be­sö­ka­ran­ta­let. Ock­så här be­döms väd­ret ha bi­dra­git.

– Vi lig­ger bra till, ung­e­fär 5 pro­cent över bud­ge­te­rat, sä­ger Le­na Möl­ler, mark­nad­s­och för­sälj­nings­chef på Astrid Lind­grens Värld.

Vid si­dan av väd­ret tror bo­la­get att öpp­nan­det av Brö­der­na Le­jon­hjär­ta-mil­jön förra året har på­ver­kat.

– Vi vet se­dan ti­di­ga­re att året ef­ter att vi har gjort nya mil­jö­er får vi mer ge­nom­slag, sä­ger Möl­ler.

En­ligt tu­ris­m­fors­ka­re som TT ta­lat med går nö­je­spar­ker­nas öka­de be­söksan­tal i lin­je med vad som ti­di­ga­re rap­por­te­rats om att svensk in­hemsk tu­rism ökar. Vi­da­re finns be­te­en­de­stu­di­er som vi­sar att när väd­ret är per­fekt till­bring­ar män­ni­skor mer tid i na­tu­ren och spen­de­rar mind­re peng­ar, me­dan ostadigt vä­der gör att vil­jan att shop­pa el­ler be­ta­la en­tré­er ökar.

Ett skäl till att in­hemsk tu­rism går upp är att re­san­det ökar ge­ne­rellt.

–Det med­för att vi har ut­rym­me för fle­ra oli­ka re­sor och även att stan­na hem­ma på se­mestern. I takt med ex­em­pel­vis stör­re flex­i­bi­li­tet att va­ra le­dig kor­ta­re pe­ri­o­der of­ta, och att det går att re­sa långt någ­ra få da­gar, får många ty­per av re­sor plats un­der året, sä­ger Ma­ria Lex­ha­gen, do­cent och fors­ka­re in­om tu­rism på Mittu­ni­ver­si­tet.

Kon­cer­nen Parks and Re­sorts äger nö­je­spar­ker­na Grö­na Lund i Stock­holm, Kolmår­den ut­an­för Norr­kö­ping, Ska­ra som­mar­land, Furuvikspar­ken sö­der om Gäv­le samt mu­se­et Aqua­ria på Djur­går­den i Stock­holm. En­ligt bo­la­get var årets ju­li­må­nad den bäs­ta må­na­den hit­tills med to­talt över en mil­jon be­sö­ka­re.

”Vå­ra nya at­trak­tio­ner och kon­ser­ter är po­pu­lä­ra och vi loc­kar för förs­ta gång­en mer än en mil­jon be­sö­ka­re i ju­li. Hit­tills i år är vi up­pe i kon­cer­nens högs­ta be­sökstal nå­gon­sin”, skri­ver Parks and Re­sorts vd Chris­ter Fo­gel­marck i en kom­men­tar till TT.

Ol­le Ny­gårds/tt

FOTO: THOMAS JOHANSSON/TT/ARKIV

Som på räls. Nö­je­spar­ker­na är nöj­da med som­ma­ren hit­tills.

*An­tal be­sö­ka­re un­der ju­ni och ju­li.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.