Men­tal upp­varv­ning kan mild­ra jobb­choc­ken

Hallands Nyheter - - Sverige/Världen -

Som­ma­ren och se­mestern sjung­er på sista ver­sen och för många är det dags att gå till­ba­ka till job­bet.

Att by­ta le­dig­het mot väckar­kloc­ka och krav kan bli en chock. Men ett li­tet mått av men­tal upp­varv­ning kan mild­ra smäl­len.

Se­mestern är för många en tid när man kan släp­pa de var­dag­li­ga ru­ti­ner­na och gö­ra sa­ker an­norlun­da. Det kan hand­la om att man änd­rar sin dygns­rytm, äter och dric­ker an­norlun­da och le­ver li­te all­mänt krav­löst.

– Många blir li­te de­ka­den­ta på se­mestern, sä­ger Per Carl­bring, pro­fes­sor vid psy­ko­lo­gis­ka in­sti­tu­tio­nen vid Stock­holms uni­ver­si­tet.

Ju mer man har släppt på si­na var­dag­li­ga tyg­lar un­der le­dig­he­ten, desto stör­re blir kli­vet till­ba­ka in i jobb­värl­den. Men det finns någ­ra sa­ker man kan gö­ra för att över­gång­en mel­lan se­mes­ter och ar­be­te ska bli smi­di­ga­re. – Ett sätt är att grad­vis för­sö­ka kom­ma in i rätt dygns­rytm. Den sista vec­kan på se­mestern kan man bör­ja gå upp en halv­tim­me ti­di­ga­re var­je dag, sä­ger Per Carl­bring. Tan­ken är att på det­ta sätt bli trött li­te ti­di- ga­re på kväl­len, vak­na ti­di­ga­re och på så sätt in­te få en chock när ar­be­tet krä­ver ar­la re­velj.

Att kän­na ång­est el­ler olust in­för att åter­gå till ar­be­tet ef­ter en lång le­dig­het är in­te ovan­ligt, en­ligt Carl­bring. Det kan kän­nas som en oö­ver­stig­lig för­änd­ring att gå från se­mestern, där man själv har kon­troll över vad man vill gö­ra och när, till ar­be­tet som i stor ut­sträck­ning styrs av and­ra per­so­ner. Of­ta är tan­ken på för­änd­ring­en vär­re än ge­nom­fö­ran­det.

– Man be­hö­ver kom­ma över en trös­kel. Även om job­bet in­te är jät­te­kul så vän- jer man sig och kom­mer in i lun­ken ef­ter ett tag, sä­ger Carl­bring.

Men vad gör man då om job­bång­es­ten in­te vill släp­pa, även ef­ter att var­dags­lun­ken åter bör­jar in­fin­na sig?

– Om man kän­ner en väl­dig olust in­för sitt jobb kan det va­ra en väckar­kloc­ka att det är dags att re­flek­te­ra kring vart man är på väg i li­vet. Man kanske ba­ra hal­kat in på sitt jobb på ett ba­nan­skal och hell­re vill gö­ra nå­got an­nat. Då kan det va­ra bra att läg­ga upp en plan för var man vill va­ra och vad man vill gö­ra vid den här ti­den näs­ta år, sä­ger Per Carl­bring.

Be­a­trice Nor­dens­son/tt

FOTO: JUREK HOLZER/SVD/TT

Plöts­ligt är det dags att sät­ta väckar­kloc­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.