Lush­ta­ku till topp­klubb

I hel­gen blev det klart att lands­lags­pas­sa­ren Dar­dan Lush­ta­ku, 25, läm­nar Hyl­te/halm­stad och flyt­tar sö­derut till den pols­ka Cham­pi­ons Le­a­gue-klub­ben Jastrzeb­ski We­gi­el.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter 2 - AN­DERS TORNELL 010-471 51 49 at@hn.se

Kon­trak­tet är skri­vet på ett år med op­tion på yt­ter­li­ga­re ett.

– Jag är fruk­tans­värt su­gen. Spe­ci­ellt med tan­ke på hur den förra sä­song­en var, sä­ger Dar­dan Lush­ta­ku.

Hans förs­ta elit­se­ri­e­sä­song i mo­der­klub­ben Hyl­te/halm­stad gick in­te alls som han hop­pats. Klub­ben var guldfa­vo­rit men slu­ta­de först på fjär­de plats och Dar­dan själv blev av­stängd i slut­spe­let för olämp­ligt upp­trä­dan­de.

I Ils­kan över Svens­ka vol­ley­boll­för­bun­dets age­ran­de val­de Lush­ta­ku att boj­kot­ta lands­la­get i Vm­kva­let i maj, men var se­dan till­ba­ka i Eu­ro­pe­an Le­a­gue, där han för­de Sve­ri­ge till tred­je plats.

– Det var av­gö­ran­de att jag be­stäm­de mig för att va­ra med i lands­la­get igen. Det gick bra för mig i Eu­ro­pe­an Le­a­gue, sä­ger Dar­dan Lush­ta­ku.

JASTRZEB­SKI WE­GI­EL, SOM slu­ta­de trea i den pols­ka första­li­gan i vå­ras, fick upp ögo­nen för svens­ken och följ­de ho­nom på plats i El-slut­spe­let i Kö­pen­hamn.

Agen­ten Ma­ti­as Rey­mae­kers, som Lush­ta­ku spe­la­de till­sam­mans med i bel­gis­ka Maa­se­ik för tre år se­dan, pep­pa­de sin ad­ept in­för se­mi­fi­na­len mot Ukrai­na.

– Han sa att gör du det bra så får du ga­ran­te­rat spe­la i den pols­ka klub­ben till hös­ten. Som tur var så lyc­ka­des jag väl i den mat­chen trots att vi ha­de fle­ra spe­la­re bor­ta på grund av ska­dor.

Dar­dan har haft an­bud från fle­ra oli­ka ligor i Eu­ro­pa i som­mar och ha­de kom­mit en bit på vägen med tys­ka bun­de­s­li­ga­la­get So­ling­en när in­tres­set från Jastrzeb­ski We­gi­el, som har sin hem­vist på grän­sen till Tjec­ki­en, dök upp. Då var va­let in­te svårt. – Nej, jag tac­ka­de nej till al­la and­ra som var in­tres­se­ra­de med en gång, sä­ger han.

Men det finns en ha­ke.

”Tan­ken är att jag ska va­ra andre­pas­sa­re, men nu får jag en bra chans att lä­ra mig myc­ket av Kam­pa som är sex år äld­re än mig och har stor er­fa­ren­het”

DAR­DAN LUSH­TA­KU

LUSH­TA­KU KOM­MER IN­TE att bli förste­pas­sa­re ut­an får stå bakom tys­ke lands­lags­stjär­nan Lu­kas Kam­pa på po­si­tio­nen.

– Tan­ken är att jag ska va­ra andre­pas­sa­re, men nu får jag en bra chans att lä­ra mig myc­ket av Kam­pa som är sex år äld­re än mig och har stor er­fa­ren­het. Dess­utom kom­mer jag spe­la med världs­stjär­nor i en av Eu­ro­pas främs­ta klub­bar.

– Men jag ser det in­te som en omöj­lig upp­gift att pe­ta un­dan ho­nom. Jag gil­lar att ja­ga and­ra spe­la­re...

Lush­ta­ku har ti­di­ga­re va­rit proffs i bel­gis­ka Maa­se­ik och Ha­len samt i Ni­ki Ai­gi­ni­ou, Gre­kland.

Bild: JÖR­GEN ALSTRÖM/ARKIV

FLYT­TAR SÖ­DERUT. Dar­dan Lush­ta­ku är klar för spel i pols­ka Cham­pi­ons Le­a­gue-klub­ben Jastrzeb­ski We­gi­el.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.