Po­äng trots blek in­sats av Fal­ken­berg

Hallands Nyheter - - Sporten - KARL-OS­KAR SKEPPSTEDT karl-os­kar.skeppstedt@hn.se

FFF gjor­de in­te sin bäs­ta match för sä­song­en bor­ta mot Gais. De var ble­ka he­la förs­ta halv­lek och i bör­jan av and­ra kom bak­åt­må­let. Men skam den som ger sig. Kvit­te­ring­en kom med ba­ra mi­nu­ter­na kvar ef­ter mål av Jo­han­nes Vall.

FFF kom till Gam­la Ul­le­vi med tre seg­rar i ryg­gen. Se­nast vinst mot Var­berg i der­byt. Men någ­ra ten­den­ser till själv­för­tro­en­de var svårt att fin­na hos de gul­kläd­da. Trä­na­re Has­se Eklund var ef­teråt miss­nöjd med lagin­sat­sen trots en po­äng.

– Vi får in­te igång det pass­nings­spel vi öns­kar, sam­ti­digt som Gais är myc­ket he­ta­re och mer ag­gres­si­va. Vi var li­te ovana vid un­der­la­get som var snabbt och hal­kigt, men jag tyc­ker än­då att vi ska kun­na ska­pa bätt­re kva­li­té på spe­let, sa Has­se Eklund.

”Det är tur att man är dub­bel­fo­tad. En pro­jek­til rätt upp i krys­set”

JO­HAN­NES VALL

FÖR NÅ­GON VI­DA­RE kva­li­té var det in­te. Förs­ta tret­tio mi­nu­ter­na ska­par FFF in­te många lä­gen, sam­ti­digt som Gais är la­get som tryc­ker på även fast de in­te hel­ler gör sin bäs­ta match. 0-0 stod det i pa­us där Gais stod för de bäs­ta chan­ser­na.

– Vi för­sök­te öka tem­pot li­te i and­ra. Fram­förallt för­sök­te vi få ut spe­let på kan­ter­na. De­ras yt­ter­bac­kar gick väl­digt högt upp vil­ket vi för­sök­te ut­nytt­ja, sa Has­se Eklund.

MEN RE­DAN FEM mi­nu­ter in i and­ra halv­lek så kom led­nings­må­let för Gais ef­ter att Mi­jal­je­vic nic­kat in bol­len på in­lägg av Dju­ric.

– Vi tap­par ener­gin när de gör mål. Vi lyc­kas in­te sät­ta vå­ra for­wards i någ­ra bra lä­gen. Vi har pe­ri­o­der där vi gör det helt okej, men vi job­bar in­te så me­to­diskt. Det är mest in­di­vi­du­el­la gre­jer som gjor­de att vi kom fram, sa Has­se Eklund.

Men FFF fort­sat­te att käm­pa och i den 89:e match­mi­nu­ten kom kvit­te­ring­en. Enock Kwak­wa slår en cross­boll till Jo­han­nes Vall som dri­ver in och skju­ter med hö­ger­fo­ten, som är den säm­re av hans två föt­ter. En studs över­ras­kar mål­vak­ten, som i van­li­ga fall bör kun­na ta den bol­len.

– Det är tur att man är dub­bel­fo­tad, skäm­ta­de Jo­han­nes Vall. En pro­jek­til rätt upp i krys­set.

– Mål är mål. Man mis­sar al­la skott man in­te tar, sa Jo­han­nes Vall. Has­se Eklund om må­let: – Det gäl­ler att sät­ta press på mot­stån­dar­na, till sist trött­nar de och gör ett miss­tag. Det var tur för oss att det var mål­vak­ten, nor­malt ska han ta den tio ut­av tio gång­er.

TROTS EN GANS­KA blek in­sats är FFF obe­seg­rat un­der höst­sä­song­en.

– Det är po­si­tivt att vi käm­par och lig­ger i. Gais blir tröt­ta på slu­tet och då kom­mer kvit­te­ring­en. Det är det Fal­ken­berg ska stå för, fajt och vil­ja. Sen öns­kar man ju som trä­na­re att det spel­tek­nis­ka ska va­ra li­te hög­re, sa Has­se Eklund.

Här­näst vän­tar Vär­na­mo hem­ma på ons­dag. Men då sak­nas mål­skyt­ten Vall som drog på sig ett gult kort.

Bild: MICHAEL ERICHSEN

JU­BEL. Jo­han­nes Vall fi­rar ihop med Enock Kwak­wa ef­ter kvit­te­ring­en.

Bild: MICHAEL ERICHSEN

SLET. Christof­fer Carls­son käm­pa­de he­la mat­chen trots en tung dag för FFF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.