Var­bergs Bo­is trött­na­de och föll mot Ös­ter än en gång

Hallands Nyheter - - Sporten - Mat­ti­as Nils­son 010-471 53 42 ∙ mat­ti­as.nils­son@hn.se

Det finns lag som pas­sar bra och lag som är job­bi­ga­re att mö­ta. För Bo­is del har Ös­ter bli­vit en skräck­mot­stån­da­re. – Vi har gjort två då­li­ga mat­cher mot Ös­ter, sa Bo­is lag­kap­ten Gabri­el Al­te­mark Van­ne­ryr.

Nu blev det in­te en li­ka käm­pig och fru­stre­ran­de histo­ria som 2-5-för­lus­ten på My­resjö­hus Are­na fö­re som­marup­pe­hål­let. Bo­is gjor­de i al­la fall en hygg­lig förs­ta halv­lek, men att häm­ta upp ett 0-2-un­der­läge blev över­mäk­tigt.

– Vi är gla­da för se­gern. Det här är en av de tuf­fas­te bor­t­a­mat­cher­na på året, det är vi med­vet­na om. Var­berg bör­jar väl­digt bra, sa Ös­ters trä­na­re Thomas As­kebrand.

JÖR­GEN WÅLEMARK

– Förs­ta kvar­ten pres­sa­de vi re­jält och be­hö­ver gö­ra mål. Vi har en stolp­träff (Gustav Berg­gren) och yt­ter­li­ga­re chan­ser. 1-0 är vik­tigt att få i en sån här match, sa Jör­gen Wålemark.

ÖS­TER KOM I oba­lans när man ti­digt tving­a­des und­va­ra ex-bo­i­sa­ren Se­basti­an Cro­na som ut­gick, tro­li­gen med hjärn­skak­ning.

– Han tap­pa­de min­net och när det är hu­vud­ska­da finns ing­en an­led­ning att lå­ta ho­nom fort­sät­ta, sa As­kebrand.

Små­län­ning­ar­na tog över mer och mer och fick till slut ut­del­ning när 31-åri­ge Dra­gen Kap­ce­vic blev le­dig vid straff­punk­ten och tryck­te upp bol­len högt för­bi en chans­lös Jo­a­kim Wulff.

Upp­förs­bac­ken blev bran­ta­re när Ad­mir Baj­ro­vic från straff­punk­ten öka­de på till 2-0 i 55:e mi­nu­ten.

PUBLI­KEN MORRADE ÖVER straf­fin­ci­den­ten, men Gabri­el Al­te­mark Van­ne­ryr var upp­rik­tig.

– Han skju­ter på mitt ben och bol­len tar på han­den. Jag kan in­te gö­ra så myc­ket an­nat. Men det är skit rent ut sagt, sa ”Gab­be” och fort­sat­te:

– Förs­ta 25 mi­nu­ter­na var strå­lan­de, men sen är vi in­te till­räck­ligt bra. Det är ba­ra gå hem och rann­sa­ka oss själ­va.

To­talt ha­de Bo­is tre fut­ti­ga av­slut på mål och ett av dem sat­te Ja­kob Olsson på en re­tur se­dan pig­ge in­hop­pa­ren Jo­el Pal­mquist los­sat ett tungt di­stans­skott.

– Gött att man kom­mer in i det mer och mer. Man bör­jar bli varm i trö­jan och det är så där Jör­gen vill att jag ska spe­la, sa Ja­kob Olsson.

1-2-re­du­ce­ring­en gjor­de sista kvar­ten spän­nan­de. Men pass­ning­ar och in­lägg fal­le­ra­de.

– Vi slar­var i många mo­ment på pla­nen. Det var många tröt­ta hu­vu­den och det kanske häng­de med från der­by­mat­chen se­nast, sa Jör­gen Wålemark.

ISTÄL­LET ÖPP­NA­DE SIG re­na au­to­bahn för ex-bo­i­sa­ren Da­vid Jo­han­nes­son som fast­ställ­de slut­re­slu­ta­tet 3-1 på över­tid

Om Cro­na fat­ta­des i Ös­ter så vi­la­de Kal­le Sö­der­ström sin vad. Möj­ligt­vis kan han spe­la mot Ge­f­le på ons­dag. Se­dan vän­tar se­ri­e­le­da­ren BP.

– Tuf­fa mat­cher. Ge­f­le har ju fått mer fart un­der be­nen och spe­lar för li­vet. Det är ing­en lätt match. Men vi ska åka dit upp, gö­ra en jäl­va bra match och ta po­äng, sa Ja­kob Olsson.

”Förs­ta kvar­ten pres­sa­de vi re­jält och be­hö­ver gö­ra mål. Vi har en stolp­träff (Gustav Berg­gren) och yt­ter­li­ga­re chan­ser”

Bild: NICKLAS ELMRIN

SUR FÖR­LUST. Gustav Berg­gren och An­ton Lil­jen­bäck dep­par ef­ter noll po­äng mot Ös­ters IF.

Bild: NICKLAS ELMRIN

TUF­FA DU­EL­LER. Ös­ters Isaac Sha­ze bjö­de Bo­is mål­skytt Ja­kob Olsson på en luft­tur.

Bild: NICKLAS ELMRIN

TRIST ÅTERKOMST. Se­basti­an Cro­na var till­ba­ka på Påsk­bergsval­len men fick läm­na plan med en hjärn­skak­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.