Da­vid fick ta emot en sen spott­los­ka

Hallands Nyheter - - Sporten - MAT­TI­AS NILS­SON 010-471 53 42 mat­ti­as.nils­son@hn.se

”Det hör in­te hem­ma på en fot­bolls­plan. Det står 4-0 och mat­chen är av­gjord. Så­dant där kan gö­ra mig jäv­ligt ir­ri­te­rad”

MAT­TI­AS LIND­STRÖM

Tvåå­ker nol­la­de det mål­gla­das­te la­get i se­ri­en - i en match där Da­vid Strus­ki Pers­son blev be­spot­tad. – Det är in­te okej. Vi ska ju spe­la fotboll, in­te hål­la på med så­dant, sa han.

LINDOME TVÅÅ­KER

(0-4)

0 4

Som ung­doms­spe­la­re var Da­vid Strus­ki Pers­son med om att en kom­pis spot­ta­de mot en mot­stån­da­re och fick rött kort - men han ha­de ald­rig själv rå­kat ut för nå­got lik­nan­de.

För­rän i slu­tet av mat­chen mot Lindome.

– Det kom en djupleds­boll och jag kom fram­för spe­la­ren (Vik­tor Alex­an­ders­son), täck­te boll och sök­te fri­spark. Han spar­ka­de re­jält på mig och jag fick fri­spark. Då ko­ka­de det väl över för ho­nom då han los­ka­de mot mig.

– Det kom li­te på be­net, men jag såg ju tyd­ligt att den var rik­tad mot mig.

TRÄ­NA­REN MAT­TI­AS Lind­ström var upp­rörd över in­ci­den­ten.

– Det hör in­te hem­ma på en fot­bolls­plan. Det står 4-0 och mat­chen är av­gjord. Så­dant där kan gö­ra mig jäv­ligt ir­ri­te­rad, men nu stod lin­je­do­ma­ren bra till. I många fall kan man mis­sa så­da­na gre­jer.

Tvåå­ker gjor­de an­nars en fe­no­me­nal match och var hy­pe­ref­fek­tivt i förs­ta halv­lek. Man gjor­de al­la si­na mål ge­nom Rasmus An­ders­son, Per­pa­rim Beqai, Al­bin Win­bo - och fy­ran på straff (La­bi­not Sy­la). I sam­ma ve­va ska­da­de sig hem­ma­la­gets mål­vakt Pel­le Sjö­berg som fick åka iväg med am­bu­lans och mat­chen pa­u­sa­des.

– En myc­ket märk­lig match. Do­ma­ren döm­de först in­spark, men änd­ra­de sig när mål­vak­ten blev lig­gan­de, sa Lind­ström.

– Jag har ald­rig va­rit med om en så kons­tig match. Det blev ju stopp i näs­tan 35 mi­nu­ter, se­dan halv­tid på det. Vi fick näs­tan vän­ta i 45 mi­nu­ter in­nan vi kör­de igång igen, sa Strus­ki Pers­son.

I SLU­TET AV mat­chen fick Lindome straff, men den räd­da­de Jo­a­kim Dahl­berg.

Tvåå­ker fick där­med re­vansch för för­lus­ten mot As­sy­ris­ka.

– Nu är in­te As­sy­ris­ka så då­li­ga som man tror, men det var skönt att vi vann när de and­ra la­gen i top­pen vann. Där­för blev det in­te långt av­stånd. Det var vik­tigt för ta­bel­lä­ge, sa Mat­ti­as Lind­ström.

Lin­do­mes spe­la­re fick di­rekt rött kort för sitt sätt att tryc­ka iväg sa­liv.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

BLEV BE­SPOT­TAD. Da­vid Strus­ki Pers­son fick ta emot en spott­los­ka från en mot­stån­da­re i slu­tet av mat­chen mot Lindome. ”Det är in­te okej”, sa han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.