Ny tung torsk för ”Gif­far­na”

Hallands Nyheter - - Sporten - VIK­TOR AN­DERS­SON vik­tor.an­ders­son@hn.se

Histo­ri­en upp­re­par sig för Var­bergs GIF. Ny tap­pad led­ning, den­na gång mot en kon­kur­rent i det där bot­ten­träs­ket la­get har ham­nat i.

VAR­BERGS GIF AS­SY­RIS­KA

(1–0)

1 2

Ba­ra två mat­cher har gått se­dan up­pe­hål­let tog slut för en dryg vec­ka se­dan. Men re­dan nu har ett möns­ter vi­sat sig för Var­bergs Gif. La­get tar led­ning­en – men tap­par den och för­lo­rar.

– Det är tungt. Det är en match som kun­de ha gått åt vil­ket håll som helst och ty­värr är in­te mar­gi­na­ler­na på vår si­da i dag, sa Var­bergs trä­na­re Hal­da Ka­bil.

PRE­CIS SOM SE­NAST mot Tors­lan­da tog Var­berg led­ning­en i den förs­ta halv­le­ken och pre­cis som då var det mitt­fält­s­ter­ri­ern Pi­er­re Till­man som stod för må­let. Hans långa in­lägg gick för­bi he­la As­sy­ris­kas för­svar och lan­da­de i nät.

– I det lä­get har vi fle­ra lä­gen att gö­ra mål men lyc­kas in­te för­val­ta de lä­ge­na i mål, fort­sat­te Ka­bil.

Och histo­ri­en kun­de upp­re­pa sig. När As­sy­ris­ka gjor­de 1-1 be­skrev Ka­bil det som en höns­gård rent spel­mäs­sigt och på en om­ställ­ning i mat­chens ab­so­lu­ta slut­ske­de ef­ter en bra Var­bergschans – kun­de As­sy­ris­ka gö­ra mat­ch­avgö­ran­de 2-1 på stopp­tid.

– Vi be­hö­ver helt en­kelt mi­ni­me­ra vå­ra miss­tag och ta va­ra på vå­ra lä­gen, me­na­de Ka­bil.

FÖR­LUS­TEN IN­NE­BÄR att Var­berg fort­satt be­fin­ner sig i myc­ket pre­kärt lä­ge ta­bell­mäs­sigt. Med si­na 15 in­spe­la­de po­äng är det ba­ra en yn­ka po­äng ner till det ne­ga­ti­va kvalstrec­ket.

– Vi är med­vet­na om att vi är i bot­ten och att vi var­je po­äng är vik­tig. Det gäl­ler att vi job­bar sten­hårt och mi­ni­me­rar vå­ra miss­tag.

EN PO­SI­TIV IN­JEK­TION för Var­berg var ny­för­vär­vet och löf­tet Filip Kyl­li Nils­son. Han fick chan­sen från start och lovor­da­des av sin trä­na­re.

– Han gjor­de det bra men fick kramp mot slu­tet. En ung kil­le som kom­mer bli bra – fram­ti­den ta­lar för ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.