Silver-ståhl två yn­ka cen­ti­me­ter från guld

Hallands Nyheter - - Sporten - CARL GÖRANSSON/TT

Daniel Ståhl le­ve­re­ra­de kar­riä­rens näst längs­ta dis­kus­kast – men snu­va­des på Vm-gul­det med två fut­ti­ga cen­ti­me­ter. Li­tau­ern And­ri­us Gud­zi­us vann på 69,21 me­ter, me­dan Ståhl fick nöja sig med silver. – Det är un­der­bart, sä­ger svens­ken.

Le­en­det när Daniel Ståhl kom­mer gå­en­de in­svept i den blå­gu­la flag­gan sä­ger det mesta. Den här lör­dags­kväl­len på Olym­pi­a­sta­di­on i Lon­don för­lo­ra­de han in­te ett guld, han vann ett silver.

Även om det på pap­pe­ret skilj­de ir­ri­te­ran­de li­te upp till Gud­zi­us och gul­det.

– Det grä­mer mig in­te alls, det var hans dag i dag, sä­ger Ståhl.

– Mitt mål var att ta me­dalj den här hel­gen och jag är stolt över det jag har gjort. Det är klart, det var någ­ra cen­ti­me­ter till gul­det men jag är stolt. Jag är den förs­ta dis­kus­kas­ta­ren nå­gon­sin att ta en me­dalj.

Och visst ska Daniel Ståhl va­ra stolt. Han kom till VM som guldfa­vo­rit och världs­et­ta, men ut­an att ti­di­ga­re ha ta­git någ­ra mäs­ter­skaps­me­dal­jer. Ståhl pal­la­de för tryc­ket och slog till med kar­riä­rens näst längs­ta kast. Det var ba­ra det att And­ri­us Gud­zi­us kas­ta­de två cen­ti­me­ter läng­re.

– Det ba­ra brann i mig (när jag kas­ta­de 69,19), det var rik­tigt skoj. Jag för­sök­te kri­ga he­la täv­ling­en och ha­de ett på 68,57 ock­så, sä­ger 24-åring­en från Jär­fäl­la. TT: Käns­lan att fi­ra förs­ta me­dal­jen med svens­ka flag­gan in­ne på are­nan?

– Det är det bäs­ta jag nå­gon­sin har gjort, sä­ger Ståhl.

DET VAR EN rakt ige­nom hög­klas­sig dis­kus­fi­nal som stor­publi­ken bjöds på. Re­dan på upp­värm­ning­en gav Ståhl och Gud­zi­us en för­a­ning om att det skul­le kom­ma rik­tigt långa kast, och se­dan small det till or­dent­ligt i and­ra om­gång­en.

Ståhl – som tram­pa­de över knappt i förs­ta – kopp­la­de grep­pet med sitt 69,19-kast.

Men li­tau­ern kont­ra­de ba­ra nå­gon mi­nut se­na­re när han hi­va­de iväg två­ki­los­ski­van 69,21 och sat­te per­son­ligt re­kord. Ståhls jakt blev se­dan re­sul­tat­lös och på pal­len fick han till slut ock­så säll­skap av ame­ri­kans­ke brons­me­dal­jö­ren Ma­son Fin­ley (68,03). Där bakom blev kval­skräl­len Si­mon Pet­ters­son,

EX­AKT HUR DANIEL Ståhl skul­le fi­ra silv­ret – den förs­ta svens­ka VM­me­dal­jen se­dan 2013 – vil­le han in­te av­slö­ja. Men om han får som han vill är det ba­ra det förs­ta me­dalj­fi­ran­det av många. ”Ståhl­man­nen” har höga am­bi­tio­ner för fram­ti­den och tror, pre­cis som trä­na­ren Vés­te­inn Hafs­te­ins­son, att världs­re­kor­det på 74,08 är i fa­ra fram­ö­ver.

– Ja, det tror jag. Nu gäl­ler det ba­ra att job­ba hårt för det. Världs­re­kor­det och fle­ra me­dal­jer är må­let.

Bild: JO­EL MARKLUND

LYCKLIG MEDALJÖR. Daniel Ståhl var ba­ra två cen­ti­me­ter från gul­det, men häng­de in­te läpp över det. Sna­ra­re tvärtom.

Bild: JON OLAV NESVOLD

EN MI­NUT. För en kort stund led­de Daniel Ståhl fi­na­len ef­ter sitt näst längs­ta kast i kar­riä­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.