Övertramp fäll­de stolt Tor­néus

Hallands Nyheter - - Sporten - CARL GÖRANSSON/TT

För fem år se­dan var han en cen­ti­me­ter från Os-me­dalj i Lon­don. Nu var det ett övertramp på yn­ka 0,7 cen­ti­me­ter som san­no­likt stop­pa­de Michel Tor­néus från en me­dalj. – Det är spe­lets reg­ler. Jag är väl­digt stolt över mig själv, sä­ger Vm-åt­tan.

Längd­hop­pa­ren no­sa­de över­ras­kan­de på en me­dalj i fri­id­rotts-vm. Svens­ken slu­ta­de på åt­ton­de plats med ett hopp på 8,18 me­ter – vil­ket han no­te­ra­de i den förs­ta om­gång­en – men vi­sa­de att han ha­de ka­pa­ci­tet för mer.

I DEN TRED­JE om­gång­en svä­va­de den 31-åri­ge svens­ken i väg or­dent­ligt, men me­dalj­för­hopp­ning­ar­na gru­sa­des av ett knappt övertramp på 0,7 cen­ti­me­ter.

Än­då var det mer stolt­het än bit­ter­het som Tor­néus kän­de ef­teråt.

– Det är det fak­tiskt. Jag är väl­digt stolt över att kom­ma hit och vi­sa att när det är mäs­ter­skap så hän­der nå­got med mig. Jag vak­nar till och gör det jag ska, sä­ger han.

Ef­ter förra sä­song­en bröt Michel Tor­néus med mång­å­ri­ge trä­na­ren Oscar Gi­de­wall för att bör­ja trä­na med Lo­ren Se­agra­ve i Flo­ri­da sto­ra de­lar av året. Nu kom ett väl­kom­met kvit­to på att sats­ning­en är rätt.

– Det har va­rit en sä­song som har va­rit upp och ner, jag var själv tvek­sam till hur det skul­le gå när jag kom hit. Att sen än­då kun­na gå här­i­från och sä­ga att man är bland de bäs­ta i värl­den känns väl­digt skönt, sä­ger Tor­néus som var rörd ef­ter Vm-fi­na­len.

– Det hän­der sa­ker i li­vet, när­stå­en­de blir sju­ka och jag sit­ter bor­ta i Flo­ri­da och mår då­ligt över att in­te kun­na va­ra hem­ma med dem. När man då kan kän­na att man har gjort allt man kan, och fa­mil­jen där hem­ma är stolt, så känns det väl­digt bra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.