Matchhjälten om Em­gul­det: ”En stor dröm”

Hallands Nyheter - - Sporten - INGELA AHLBERG/TT

De oran­gea le­jo­nin­nor­na är Fot­bollseu­ro­pas nya mäs­tar­lag. Ne­der­län­der­na bars fram av hem­ma­publi­ken till se­ger över Dan­mark med 4–2. – En stor dröm som bli­vit sann, sä­ger två­måls­skyt­ten Vi­vi­an­ne Mi­e­de­ma.

Näs­tan 30 000 oran­ge­kläd­da ne­der­län­da­re he­ja­de, skrek och sjöng för sitt lag på Twen­te Sta­di­on i Ensche­de.

Det var dem som såg till att ge Vi­vi­an­ne Mi­e­de­ma nå­got som såg ut som ving­ar, som gjor­de att hon kun­de fly­ga fram och tryc­ka dit två mål i fi­na­len.

– Men jag är mest stolt över la­get. Det här ska vi nju­ta av, sä­ger hon på press­kon­fe­ren­sen.

Den 21-åri­ga stjär­nan­fal­la­ren, som fö­re EM ha­de gjort 39 mål i 50 lands­kam­per, ha­de fått kri­tik i in­led­ning­en av mäs­ter­ska­pet då hon ha­de mål­tor­ka. Men hon bryd­de sig in­te om kri­ti­ken och tys­ta­de se­dan kri­ti­ker­na med två mål in­för fi­na­len.

OCH VÄL DÄR såg hon till att kvit­te­ra till 1–1 ef­ter tio mi­nu­ters spel se­dan Sha­nice van de San­den sprin­tat fram på hö­ger­kan­ten och sla­git in­läg­get.

– Jag blev så glad över må­let, då tänk­te jag att vi ha­de en chans, att det in­te kun­de gå fel, sä­ger Mi­e­de­ma.

Hon punk­te­ra­de även mat­chen de­fi­ni­tivt med sitt 4–2-mål i den 89:e mi­nu­ten.

– Vi för­tjä­na­de verk­li­gen att vin­na, sä­ger hon.

Bå­da la­gen var i fi­nal för förs­ta gång­en, så det var klart på för­hand att EM skul­le få sitt fjär­de mäs­tar­lag ef­ter Tyskland, Nor­ge och Sve­ri­ge.

EM ha­de in­för fi­na­len va­rit rik­tigt målsnålt, fi­nal­la­gen ut­an un­dan­tag.

Ne­der­län­der­na ha­de vis­ser­li­gen gjort nio mål, men ba­ra släppt in ett. Och Dan­mark tog sig till fi­nal med ba­ra fy­ra gjor­da mål och två in­släpp­ta.

UE­FAS TEK­NIS­KA de­le­ga­ter ha­de till och med gått ut med ett på­bud om att det nu var dags att ut­veck­la an­falls­spe­let in­om dam­fot­bol­len.

Fi­na­len blev dock allt an­nat än till­knäppt med mål re­dan ef­ter fem mi­nu­ter och fy­ra ef­ter drygt en halv­tim­mes spel.

– Det var en kul match för publi­ken, med två lag som verk­li­gen vil­le spe­la fotboll. Och att det blev sex mål var vik­tigt för kvin­nors fotboll, att vi vi­sa­de att vi kan spe­la bra fotboll med myc­ket mål, sä­ger Ne­der­län­der­na för­bunds­kap­ten Sa­ri­na Wi­eg­man.

Den ne­der­länds­ka an­falls­stjär­nan Li­e­ke Mar­tens gjor­de 3–2 i bör­jan av and­ra halv­lek. Det punk­te­ra­de mat­chen. Dans­kor­na or­ka­de in­te hål­la up­pe pres­sen, trots för­bunds­kap­te­nen Nils Ni­el­sens tak­tis­ka änd­ring­ar.

DAN­MARKS MÅL GJOR­DES av an­falls­stjär­nor­na Na­dia Na­dim (på straff) och Per­nil­le Har­der. Den ne­der­länds­ka mitt­fäl­ta­ren Sa­ri­na Spit­se sva­ra­de för 2–1-må­let.

Mar­tens, som ef­ter EM läm­nar Ro­sen­gård för Bar­ce­lo­na, sä­ger att hon är stolt över la­gets in­sats i he­la tur­ne­ring­en.

– Vi spe­la­de i EM:S tuf­fas­te grupp, men vann än­då al­la tre grupp­spels­mat­cher­na. Se­dan slog vi stor­la­gen Sve­ri­ge och Eng­land på väg till fi­na­len, sä­ger hon.

Bild: REU­TERS

TVÅ MÅL. Vi­vi­an­ne Mi­e­de­ma blev stor se­ger­or­ga­ni­sa­tör med si­na två mål när Ne­der­län­der­na tog sitt förs­ta Em-guld.

BILD:YVES HERMAN

KLART. 4-2 be­tyd­de att hem­ma­la­get kun­de slapp­na av.

BILD:YVES HERMAN

STJÄR­NA. Per­nil­le Har­der gjor­de 2-2, men fick in­te fi­ra guld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.