Onö­digt spän­nan­de för Nor­val­la

Hallands Nyheter - - Sporten -

IF Nor­val­la vann med 4-2, men trä­na­re Mi­kael Östh tyck­te att det var mer spän­nan­de än vad de be­höv­de va­ra.

– De re­du­ce­rar till 2-3 ef­ter li­te slarv från oss. Vi var li­te över­mo­di­ga när vi ha­de så­dant spelö­ver­tag. Siff­ror­na kun­de vart stör­re, be­rät­ta­de han. Nor­val­las tre förs­ta mål gjor­des av Martin Kri­s­ten­sen. – Li­te ex­tra plus till Martin. Han spri­der bra ener­gi och gör fi­na mål i dag. Det ena må­let sat­te han på vol­ley upp i nät­ta­ket ef­ter pass­ning snett in­åt bak­åt.

Nor­val­la lig­ger på tred­je plats i ta­bel­len.

FOTBOLL/DIV 5 HAL­LAND:

Var­ken Värö­bac­ka el­ler Dero­me/ås­klos­ter nä­ta­de ut­an der­byt på Värö IP slu­ta­de 0-0.

– För den ne­utra­la åskå­da­ren tror jag det var en trå­kig match. Kva­li­tets­mäs­sigt var det då­ligt, få mål­chan­ser och väl­digt myc­ket boll­by­ten. Sen till spe­lar­nas för­svar var det en stark vind som gjor­de det svårt, sa Thor­björn Svens­son i Värö­bac­ka och fort­sat­te.

– Re­sul­ta­tet var dock rätt­vist, och det tror jag även Birk hål­ler med om, även fast bå­da ha­de be­hövt tre po­äng.

– Det kan jag hål­la med om, men det bäs­ta spe­let tyc­ker jag vi stod för, ut­an att ska­pa så myc­ket. Bäs­ta chan­sen ha­de Da­vid An­tons­son som nic­ka­de i bac­ken från nä­ra håll i förs­ta.

För de­ras del var det väl Has­se Måns­sons fri­spark, men den fix­a­de Hen­rik Mag­nus­son bort, sa Pe­ter Birk i D/Å.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.