”Vi är bra på att lå­ta myc­ket”

De fyl­ler Val­lar­na, vec­ka ef­ter vec­ka, i ös­regn och sol­sken. När allsång­sen­semb­len i kväll stäl­ler sig på scen, för sista gång­en den här som­ma­ren, har de re­pat in 200 lå­tar.

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - AN­NA WETTERQVIST 010-471 53 44 an­na.wetterqvist@hn.se

”Det är of­ta en ut­ma­ning att få det att lå­ta rik­tigt myc­ket om mu­si­ken. Sär­skilt när vi ska gö­ra mu­si­kal­num­mer el­ler ope­ra­lik­nan­de mu­sik”

PE­TER BENGTS­SON

ka­pell­mäs­ta­re

Publi­ken har bör­jat paxa plat­ser med sol­sto­lar på grä­set och jog­ga­re pas­se­rar flå­san­de på grus­vä­gen pre­cis fram­för sce­nen. Det är in­te pre­cis någ­ra un­dan­skym­da re­pe­ti­tio­ner som allsång­sen­semb­len på Val­lar­na äg­nar sig åt in­för kväl­lens kon­sert. Allt som allt har de haft näs­tan 13 000 tu­sen be­sö­ka­re un­der som­ma­ren.

TRUPPEN BE­STÅR I dag av Pe­ter Bengts­son på gi­tarr, Bo Lil­je­dahl på drag­spel, Bernt Bengts­son på bas och sång, Lars-åke ”Snus” Svens­son på pi­a­no, Pe­ter Strand­berg på trum­mor, Mat­ti­as ”Hip­pas” Olofs­son på ste­el­gi­tarr samt Pe­ter Lars­son som sjung­er och spe­lar sax­o­fon, Ma­til­da Schough på sång och tvär­flöjt och Christi­na Tellqvist på sång.

– På papp­ret ser det ut som att vi är många men det är of­ta en ut­ma­ning att få det att lå­ta rik­tigt myc­ket om mu­si­ken. Sär­skilt när vi ska gö­ra mu­si­kal­num­mer el­ler ope­ra­lik­nan­de mu­sik. Men vi är bra på att lå­ta myc­ket, sä­ger Pe­ter Bengts­son som fun­ge­rar bå­de som ka­pell­mäs­ta­re och ad­mi­nist­ra­tivt an­sva­rig.

EN BIT BORT står körtje­jer­na Ma­til­da Schough och Christi­na Tellqvist och nyn­nar med hör­lu­rar i öro­nen och mo­bil­te­le­fo­ner i hän­der­na.

– Det är egent­li­gen in­te tex­ter­na som är det svå­ra ut­an själ­va taj­ming­en och fra­se­ring­en. Ar­tis­ter­na gör på sitt eget sätt med si­na lå­tar och det gäl­ler att vi är följ­sam­ma och ly­hör­da, för­kla­rar de.

Det blir to­talt sex kväl­lar med allsång på som­ma­ren och det in­ne­bär upp­åt 200 lå­tar att lä­ra in.

– Det är li­te som ett mat­te­prov där man plug­gar in allt i sista mi­nu­ten och se­dan snabbt glöm­mer bort det, sä­ger Pe­ter och skrat­tar.

DET ÄR HAN som nog­grant för­ser al­la i en­semb­len med no­ter och an­nat ma­te­ri­al me­dan Christi­na tar fram al­la tex­ter.

– Vi har of­tast även lyss­nings­re­fe­ren­ser på al­la lå­tar men det be­hövs ock­så no­ter och allt mås­te va­ra ar­ran­ge­rat. Det be­hö­ver va­ra rätt not­bun­det för att vi ska kla­ra av det.

Bland Pe­ter Bengts­sons fa­vo­ritar­tis­ter finns Lasse Berg­ha­gen, Thomas Di Le­va och Ar­ja Saijon­maa.

– Det blev ex­tra fin stäm­ning med just dem och bra kon­ser­ter. I slu­tet av allsång­en bru­kar ju hu­vud­ar­tis­ter­na få gö­ra he­la sitt pro­gram i ett svep och det kan bli som en troll­bin­dan­de mi­ni­kon­sert, sä­ger han.

PÅ ÖNSKELISTAN FINNS bå­de Ca­ro­la och He­len Sjö­holm men även Jer­ry Wil­li­ams och Björn Skifs. – Det skul­le va­ra kul men hit­tills har vi in­te lyc­kats få ihop det. De har and­ra en­ga­ge­mang och vis­sa ar­tis­ter vill ha med sig eg­na mu­si­ker och det fun­ge­rar ju in­te här.

På måndag den 7 augusti gör en­semb­len sin sista kon­sert. Då gäs­tas de av Lin­da Bengt­zing, trum­pe­ta­ren Mag­nus Johansson, Ing­var Karlsson från ”Sve­ning­vars” samt fal­ken­ber­ga­ren Mar­cus Hel­mer Gustafsson.

Bild: JONATAN BYLARS

FÖRS­TA PAR­KETT. Fr v Pe­ter Strand­berg, Lars-åke ”Snus” Svens­son, Ma­til­da Schough, Bo Lil­je­dahl, Mat­ti­as ”Hip­pas” Olofs­son, Pe­ter Lars­son, Christi­na Tellqvist, Pe­ter Bengts­son och Bernt Bengts­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.