Ovan­ligt mu­se­um vi­sa­de upp sig

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - AN­NA WETTERQVIST 010-471 53 44 an­na.wetterqvist@hn.se

”Ekomu­se­ets upp­gift är att vi­sa kul­tur, na­tur och hem­bygd i den mil­jö den har sitt ur­sprung i”

Na­tur, spän­nan­de histo­ria och hant­verk. Ekomu­se­et i Ätra­da­len vi­sa­de upp många av si­na be­söks­mål på hel­gens mark­nad på Larsa­går­den i Ves­sige­bro.

Ekomu­se­et har runt 80 be­söks­mål som be­står av sär­skil­da plat­ser bland an­nat ute i na­tu­ren men ock­så forn­min­nen, gam­la hus, konst och hant­verk samt träd­går­dar och mat. I hel­gen var det mark­nad i Larsa­går­den där många vi­sa­de upp sig.

– Många av be­söksmå­len hand­lar om att man gör sa­ker på gam­malt sätt, till ex­em­pel tun­nor, bröd, smi­de och trätälj­ning. Man får se hur det går till och kan pra­ta med de per­so­ner som ut­för det och kanske till och med pro­va på, be­rät­tar Bo Bengts­son som är ord­fö­ran­de i sty­rel­sen för Ekomu­se­et.

ÄTRA­DA­LEN ÄR EN gam­mal han­dels­led ut­med vat­ten­dra­get Ätran med många gam­la bygg­na­der som är be­va­ra­de men där finns även forn­min­nen och na­tur­skö­na plat­ser som på­min­ner om en svun­nen tid. Be­söksmå­len har al­la det gemensamt att de har en spe­ci­ell an­knyt­ning till han­dels­le­den. Även hant­verks­bo­dar­na kny­ter an till han­dels­tra­di­tio­nen med allt från lä­der­ar­be­ten till ke­ra­mik och tvål­till­verk­ning.

– Ekomu­se­ets upp­gift är att vi­sa kul­tur, na­tur och hem­bygd i den mil­jö den har sitt ur­sprung i, be­rät­tar Bo Bengts­son som själv har en verk­sam­het där man ba­kar tunn­bröd.

– Hos oss tar vi emot grup­per som vill gö­ra en trev­lig ak­ti­vi­tet till­sam­mans och få lä­ra sig nå­got om mat­histo­ria.

Själ­va Larsa­går­den är en kring­byggd Hal­lands­gård med de älds­ta de­lar­na från 1700-ta­let - ock­så ett be­söks­mål som in­går i Ekomu­se­et.

MEN BO BENGTS­SON vill ock­så gär­na lyf­ta fram al­la de forn­min­nen som Ekomu­se­et har hjälpt till att kart­läg­ga och gö­ra in­for­ma­tions­skyl­tar till.

– De är väl­digt vik­ti­ga och vi har sett till att man hit­tar dit och att man kan lä­sa om plat­ser­na.

BO BENGTS­SON sty­rel­se­ord­fö­ran­de Ekomu­se­et

Bild: AN­NA WETTERQVIST

EN SVÄNG­OM. Folk­dansla­get Falk­ring­en bi­drog med tra­di­tio­nell folk­dans på hel­gens mark­nad i Larsa­går­den.

Bild: AN­NA WETTERQVIST

LÄSBART. För­fat­ta­ren och histo­ri­kern Sven Lars­son sig­ne­ra­de sin nya bok ”Ätrans dal­gång”.

Bild: AN­NA WETTERQVIST

SMI­DIGT. Konst­sme­den Per An­ders Lo­rick till­sam­mans med barn­bar­net Jen­ny och hen­nes mam­ma Ma­ria Lo­rick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.