Drygt 2000 min­kar släpp­tes fria från Sön­der­gårds mink­farm i Glom­men. Nu hö­jer ägar­na sä­ker­he­ten vid an­lägg­ning­en.

MINKFARMENS ÄGA­RE: ”JAG TÄN­KER FORT­SÄT­TA” Nat­ten till tors­dag släpp­tes drygt 2 000 min­kar ut från en farm i Glom­men. Nu stär­ker mink­far­ma­ren sä­ker­he­ten kring an­lägg­ning­en.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Pet­ter Tare­ni­us 010-471 52 46 ∙ pet­ter.tare­ni­us@hn.se

In­lägg från djur­rätts­ak­ti­vis­ter på oli­ka nät­fo­rum har under en tid skvall­rat om att nå­got var i gör­ning­en hos Söndre­gårds mink­farm i Glom­men. Nat­ten till tors­dag blev farmä­ga­rens far­hå­gor verk­lig­het när drygt 2 000 min­kar släpp­tes från si­na bu­rar.

– Vi har fång­at in de fles­ta. Vi var väl 16 per­so­ner som job­ba­de på i ös­reg­net i tors­dags, be­rät­tar Anet­te Gustavs­son, en av minkfarmens fem an­ställ­da.

När H N be­sö­ker an­lägg­ning­en är ar­be­tet i full gång med att för­bätt­ra sä­ker­he­ten kring går­den. Far­men ska få nya stäng­sel och bätt­re ka­me­raö­ver­vak­ning.

– Det har va­rit tan­kar­na länge men ef­ter det här har vi fått snab­ba på, be­rät­tar Niclas Pet­ters­son som äger mink­far­men.

IPÅ GÅR­DEN Glom­men finns i dags­lä­get mel­lan 17 000 och 18 000 min­kar. Päl­sen går på ex­port till i hu­vud­sak Ki­na där mark­na­den av ex­klu­si­va päls­plagg är som störst.

Far­men är en­ligt äga­ren Hal­lands sista av sitt slag. Vi­kan­de mark­nads­pri­ser är en an­led­ning till att fle­ra ak­tö­rer har läm­nat bran­schen på se­na­re år. Tryck från ak­ti­vis­ter är helt klart en an­nan fak­tor.

– Vi har svårt att se nu vil­ka kon­se­kven­ser som det här har fått. Vi vet in­te hur det har på­ver­kat päl­sar­na men helt klart är att de in­te mår bra av det. Min­kar­na blir stres­sa­de, sä­ger Niclas Pet­ters­son.

Ex­akt hur sto­ra eko­no­mis­ka vär­den som ho­ta­des ge­nom ak­tio­nen för­ra vec­kan vet in­te Niclas Pet­ters­son.

– Men det rör sig om någ­ra hund-

ra tu­sen kro­nor i al­la fall, sä­ger han.

Po­lis­ut­red­ning­en får ha sin gång, me­nar äga­ren som dock själv har en god upp­fatt­ning om vil­ka som kan lig­ga bakom. Re­dan in­nan ak­tio­nen för­ra vec­kan så upp­ma­na­de ak­ti­vis­ter män­ni­skor på nä­tet att skän­ka peng­ar till kam­pen mot mink­far­men. Per­so­nen bakom in­sam­ling­en, Maia Öc­ker­man, upp­ger sig va­ra or­ga­ni­sa­tio­nen Djur­fronts pressta­les­per­son. Hon för­ne­kar dock att or­ga­ni­sa­tio­nen skulle ha nå­got med de ut­släpp­ta min­kar­na att gö­ra.

– Vi skulle ald­rig nå­gon­sin släp­pa ut min­kar i sam­band med en kam­panj. Vi vill stänga ner far­mar­na och det gör vi in­te via ut­släpp, sä­ger Maia Öc­ker­man.

Oav­sett vem som lig­ger bakom den se­nas­te ak­tio­nen så lå­ter sig Niclas Pet­ters­son in­te av­skräc­kas. Han sä­ger sig föl­ja al­la gäl­lan­de reg­ler och av­fär­dar helt dis­kus­sio­nen om djurplågeri.

– Det är klart att vi in­te plå­gar dju­ren. Då ha­de vi in­te kun­nat le­va på det­ta. Jag tän­ker fort­sät­ta. Det får in­te va­ra de som be­stäm­mer. Jag har in­ve­ste­rat myc­ket i det­ta, sä­ger han.

PO­LI­SEN RUBRICERAR DET in­träf­fa­de som grov ska­de­gö­rel­se och ola­ga in­trång. Utred­ning­en kom­mer att fort­går under de när­mas­te da­gar­na, en­ligt för­un­der­sök­nings­le­da­re Håkan Rolfs­gård vid po­li­sen i Fal­ken­berg.

Bild: JONATAN BYLARS

GER IN­TE UPP. Niclas Pet­ters­son, äga­re av mink­far­men, tän­ker in­te ge vi­ka för sa­bo­tö­rer som vill att han av­slu­tar sin verk­sam­het. ”Det får in­te va­ra de som be­stäm­mer”, sä­ger han.

GER IN­TE UPP. Mink­farm­sä­ga­ren Niclas Pet­ters­son och an­ställ­de Anet­te Gustavs­son lå­ter sig in­te skräm­mas av ak­ti­vis­ter­na som slog till under nat­ten till tors­dag.

Bild: JONATAN BYLARS

ÖKAR SÄ­KER­HE­TEN. Se­dan ak­tio­nen för­ra vec­kan rå­der stor ak­ti­vi­tet på Söndre­gårds mink­farm. Nytt stäng­sel och en för­bätt­rad över­vak­ning ska för­svå­ra fram­ti­da in­trång.

Bild: JONATAN BYLARS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.