Hund plå­ga­des ut­an­för mat­bu­tik

BREARED: Hun­den Nicky knöts fast ut­an­för en mat­af­fär i Breared och blev då flyt­tad av nå­gon som vi­ra­de in hun­den i kopp­let så att den knappt kun­de an­das el­ler rö­ra sig.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - ALICE NILS­SON LOTH alice.nils­son­loth@hn.se

Stor­sten­brot­tet i Var­berg för­vand­la­des under 1900-ta­let till en ba­dan­lägg­ning som kom att hu­se­ra fle­ra svens­ka mäs­ter­skap. Lo­kal­histo­ri­kern Pe­ter Bör­jes­son har he­la be­rät­tel­sen.

Bal­long­er fladd­rar i vin­den och mu­sik ström­mar ur hög­ta­lar­na. Det är som­mar på Sim­sta­di­on och sim­sko­le­av­slut­ning. Si­m­un­der­vis­ning­en till havs är ett min­ne blott.

Lo­kal­histo­ri­kern Pe­ter Bör­jes­son är känd för stads­vand­ring­ar­na som be­sö­ker fle­ra ka­rak­tä­ris­tis­ka plat­ser, ful­la av histo­ria. Det gör att Sim­sta­di­on, fö­re det­ta Stor­sten­brot­tet, ham­nar i skymun­dan av kän­da gran­nar – Var­bergs fäst­ning och Sten­brot­tet.

NÄR STENINDUSTRIN slock­na­de skulle Stor­sten­brot­tet få ett nytt syf­te och istäl­let an­vän­das som ba­dan­lägg­ning. Sten­kross ledde be­sö­ka­re ner till kan­ten där gro­pen fyll­des av regn­vat­ten. Väl ne­re vid vatt­net fanns flyt­bryg­gor och en svikt­tram­po­lin i trä.

– Om­kläd­nings­rum­men be­stod av en sim­pel trä­bygg­nad från sten­hug­ga­re­po­ken med en spik att hänga klä­der­na på. Det sägs ha dof­tat en del urin där in­ne.., sä­ger Pe­ter Bör­jes­son. Han fort­sät­ter: – Det var rätt sun­kigt. Det gick ryk­ten om att man dränk­te oöns­ka­de kat­tung­ar i vatt­net. Jag tror knap­past män­ni­skor vil­le ba­da för­rän man skum­mat av ytan or­dent­ligt.

År 1936 bör­ja­de upp­rust­ning­en av det som skulle bli sta­di­on. Brand­kå­ren pum­pa­de ut söt­vatt­net och först nu såg al­la vad som he­la ti­den le­gat på gro­pens bot­ten. Skrot och skräp. En och an­nan cykel.

Det ge­nom­för­des gjut­ar­be­ten och ett hopp­torn i stål ställ­des på sam­ma plats som i dag. Gra­däng­er­na, sitt­plat­ser­na som ska­par Sim­sta­di­ons ty­pis­ka ut­se­en­de, ska­pa­des under sam­ma tid.

Var­bergs Gif till­sam­mans med Var­bergs­pro­fi­len Al­lan Kan­je har spe­lat en be­ty­dan­de roll för ba­dan­lägg­ning­en ge­nom histo­ri­en, bå­de vad gäl­ler ide­ellt ar­be­te och vi­sio­ner. År 1945 skulle Var­bergs Gif fyl­la 40 år och vil­le slå på stort ge­nom att an­sö­ka om att få an­ord­na SM.

– Ut­an det gam­la sam­häl­let och Gif:s ide­el­la kraf­ter skulle vi var­ken haft Sim­sta­di­on el­ler någ­ra mäs­ter­skap, sä­ger Pe­ter Bör­jes­son.

FÖR ETT MÄS­TER­SKAP kräv­des lju­sa bas­säng­er med lin­jer, vil­ket man ord­na­de. Det tem­pe­re­ra­de salt­vatt­net var vid den här ti­den nå­got unikt som pla­ce­ra­de Var­berg på kar­tan.

– Det blev en jät­te­suc­cé med cir­ka 7000 be­sö­ka­re på tre da­gar. Det var en enorm fram­gång för Var­berg, sä­ger Pe­ter Bör­jes­son. Vem ba­da­de egent­li­gen på Sim­sta­di­on?

– Det var främst Var­bergs­bor och li­te som­mar­gäs­ter. Men den lan­se­ra­des som Sm-are­na, sä­ger Pe­ter Bör­jes­son och vi­sar en re­klam­text från 50-ta­let. Den ly­der: ”Främst av­sett för täv­lings­sim­ning, men in­tet hind­rar Var­bergs som­mar­gäs­ter att prö­va åt­minsto­ne hopp­tor­net”.

Bild: VAR­BERGS GIF Bild: VAR­BERGS GIF

1930-TAL. Sim­sta­di­ons ti­di­ga da­gar, då ar­be­tet med att gö­ra sten­brot­tet till en si­man­lägg­ning star­ta­de. Var­bergs Gif var en stor driv­kraft i ar­be­tet. lju­sa 1940-TAL. In­för SM skulle bas­säng­er­na rustas upp och gö­ras del­ser­na med tyd­li­ga lin­jer. Bil­den är från ti­digt 1940-tal, strax fö­re för­be­re star­tat. LOKALHISTORIKER. Pe­ter Bör­jes­son gui­dar Hal­lands Nyheter i Sim­sta­di­ons

Bild: ALICE NILS­SON LOTH

histo­ria och glans­da­gar. Are­nan har hu­se­rat in­te mind­re än tre svens­ka mäs­ter­skap.

MÄS­TER­SKAP. Var­bergs förs­ta SM i sim­ning gick av sta­peln 1945 på Sim­sta­di­on. Pe­ter Bör­jes­son har en pin från till­fäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.