Vinst­fritt år för re­vyn

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - OLOF SVAHN olof.svahn@hn.se

Det blir inga me­dal­jer för Fal­ken­bergs­re­vyn den här gång­en. När fi­na­lis­ter­na ut­sågs i Re­vy-sm sak­na­des ”Spex­it” som åk­te ut i se­mi­fi­nal.

Det blev ing­en me­dalj på årets Re­vy-sm för Sve­ri­ges va­ri­e­té­gi­gant. Fal­ken­bergs­re­vyn rös­ta­des ut i se­mi­fi­na­len. – Även Mal­mö FF för­lo­rar ju ibland, sä­ger pro­du­cen­ten Magnus Wer­ners­son.

Täv­lan­de var Håkan Ru­ne­vad och Anna Bro­mee och no­mi­ne­ring­ar­na var för årets sketch och årets mo­no­log. Men för Fal­ken­bergs­re­vyn gick det in­te läng­re än till se­mi­fi­na­len. Var­ken Brex­it-sket­chen ”Ut­tå­get” el­ler mo­no­lo­gen ”Så myc­ket säm­re” där Anna Bro­mee spe­lar Li­sa Ek­dahl som Post­nords ge­ne­ral­di­rek­tör, föll Karl­stads­publi­ken nog i sma­ken för att skic­ka vi­da­re Fal­ken­bergs­re­vyn till fi­nal.

– VÅ­RA BI­DRAG hand­la­de om gans­ka ak­tu­el­la äm­nen, till skill­nad från många av de and­ra täv­lan­de. Kanske ha­de bäst fö­re da­tu­met re­dan va­rit för des­sa bå­da ak­tu­a­li­te­ter, sä­ger Magnus Wer­ners­son. Men det är såklart svårt att sä­ga om det på­ver­ka­de vå­ra me­daljchan­ser.

FAL­KEN­BERGS­RE­VYN HAR ta­git me­dalj i Re­vy-sm sex gång­er ti­di­ga­re och se­nast var för­ra året med årets mo­no­log om de­cem­be­r­ö­ver­ens­kom­mel­sen.

– Få har vun­nit så myc­ket som vi har gjort, men även topp­lag för­lo­rar ju ibland.

Årets Re­vy-sm hölls i Karl­stad i helgen som gick och det var där Fal­ken­bergs­re­vyn gick upp mot 40 and­ra täv­lan­de i se­mi­fi­na­len. Men trots den ti­di­ga ut­slag­ning­en är Magnus Wer­ners­son no­ga med att in­te kom­ma med bort­för­kla­ring­ar.

– NU I ef­ter­hand kan jag kanske kän­na att vår ti­di­ga pla­ce­ring i fö­re­ställ­ning­en el­ler att sket­cher­na sän­des på SVT i ju­ni kan ha på­ver­kat. Men det var många bra num­mer som täv­la­de och man kan in­te vin­na var­je år och det­ta är ing­et vi grä­ver ner oss för.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.