Ge unga chans att tes­ta på yr­kes­li­vet

STUDIEVÄGLEDNING. Kopp­ling­en mel­lan sko­la och ar­bets­liv mås­te öka. Lägg i så fall vik­ten vid prao i yr­kes­li­vet och in­te som M fö­re­slår, prao för att tes­ta på ut­bild­ning­ar.

Hallands Nyheter - - Ledare - Dag Gustavs­son 010 471 53 70 • dag.gustavs­son@hn.se

LEDARE 8/8. Mo­de­ra­ter­nas nya för­slag om att ni­on­de­klas­sa­re ska gö­ra prao på gym­na­sie­pro­gram är knap­past den av­gö­ran­de åt­gär­den för att un­der­lät­ta ung­do­mars val av ut­bild­ning, prao i det rik­ti­ga ar­bets­li­vet är en bra myc­ket vik­ti­ga­re åt­gärd.

VISST HÄN­DER DET att stu­den­ter hop­par av si­na ut­bild­ning­ar med mo­ti­ve­ring­en att ut­bild­ning­en in­te var så som de ha­de tänkt sig. Men det är in­te ut­bild­ning­en i sig som ska va­ra den främs­ta väg­led­ning­en för val av stu­di­er, den vik­ti­gas­te frå­gan är att hjäl­pa ung­do­mar fin­na sva­ret på vad de öns­kar job­ba med när de väl är kla­ra med sin ut­bild­ning.

KUNSKAPSÖVERFÖRINGEN OCH DET pe­da­go­gis­ka upp­läg­get är gi­vet­vis all­tid vik­tigt för att stu­den­ter ska upp­le­va de gjort rätt val av sko­la och pro­gram. Att en elev väl­jer att by­ta pro­gram kan ibland be­ro på be­svi­kel­se över att en sko­la miss­lyc­kas med just det­ta. En van­li­ga­re or­sak är dock att ele­ven in­ser att hen är på väg att gö­ra ett fel­ak­tigt yr­kes­val.

Idén som Mo­de­ra­ter­na le­ve­re­rar be­ror på att många ele­ver har svårt med att väl­ja gym­na­sie­pro­gram. Re­sul­ta­tet blir att allt för många by­ter ut­bild­ning och där­med istäl­let går fy­ra och ibland fem år på gym­na­si­et. En­ligt sta­tistik från Skol­ver­ket hand­lar det om så myc­ket som drygt en fjär­de­del av gym­na­si­e­e­le­ver­na som in­te slut­för stu­di­er­na de på­bör­jat.

Dels blir det­ta en kost­nad för sam­häl­let, men in­te minst tap­par var­je en­skild elev tid in­nan de kan gå ut i ar­bets­li­vet. Strä­van av öka med­bor­ga­res tid på ar­bets­mark­na­den bör va­ra minst li­ka vik­tigt i den­na än­de av yr­kes­li­vet. Istäl­let ten­de­rar sam­hälls­de­bat­ten all­tid fast­na i den stän­di­ga frå­gan om höjd pen­sions­ål­der.

DET VI ISTÄL­LET be­hö­ver åstad­kom­ma för att hjäl­pa vå­ra ung­do­mar med att i hög­re mån hit­ta rätt ut­bild­ning från bör­jan är att lå­ta dem kom­ma ut och tes­ta på yr­kes­li­vet. Re­ge­ring­ens krav på att gö­ra prao ob­li­ga­to­riskt i grund­sko­lan är därför högst väl­kom­met, men vi be­hö­ver ock­så se över re­gel­sy­stem och be­gräns­ning­ar som finns som gör att ung­do­mar i dag ute­stängs från att tes­ta på yr­kes­li­vet. En del reg­ler krävs för att und­vi­ka ar­bets­platso­lyc­kor, men istäl­let för att sat­sa re­sur­ser på att gym­na­si­et ska ta emot pra­o­e­le­ver vo­re det i så fall rim­li­ga­re att rik­ta in­sat­ser som gör att ung­do­mar åter får chans kli­va ut i och tes­ta på det rik­ti­ga yr­kes­li­vet. De be­hö­ver helt en­kelt, precis som de­ras för­äld­rar och mor- och far­för­äld­rar en gång gjor­de, skaf­fa sig er­fa­ren­he­ter som kan väg­le­da dem i de­ras stu­di­e­val.

MO­DE­RA­TER­NAS FÖR­SLAG KAN möj­li­gen va­ra en hjälp för en del ele­ver, men det är att bör­ja i fel än­de om man vill hjäl­pa ung­do­mar att väl­ja rätt. Det är helt en­kelt li­te som att ge den som ska väl­ja till­gång att sma­ka på de en­skil­da in­gre­di­en­ser­na i ett re­cept när det egent­li­gen är det fär­dig­ba­ka­de re­sul­ta­tet som är in­tres­sant.

Bild: FRED­RIK SANDBERG / TT

PRAKTIK. Att få tes­ta på det rik­ti­ga yr­kes­li­vet är en vik­tig er­fa­ren­het och väg­led­ning för ung­do­mar som ska väl­ja ut­bild­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.