Po­li­tik som kly­ver stä­der och land­sän­dar

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på in­sän­da­ren ”Ett vallöf­te som står upp för den svens­ka mo­del­len (12/7).

VÄLFÄRD. Löf­ten om svensk mo­dell in­ne­bär skat­te­höj­ning­ar som drab­bar hus­håll, små­fö­re­tag och lands­bygd. Ja­na Nils­son (S) och Eva Borg (S) för­kla­rar in­te hur de eg­na för­sla­gen slår mot ny­star­ta­de få­mans­bo­lag med kost­na­der i mil­jard­klas­sen om 3:12 reg­ler­na in­förs. Små­fö­re­tag som kan växa och ska­pa nya ar­bets­till­fäl­len kvävs i sin lin­da av nya på­la­gor.

OM BRYTPUNKTEN FÖR stat­lig skatt sänks drab­bas hund­ra­tu­sen­tals hus­håll av öka­de kost­na­der. Om Mp ges tillå­tel­se att in­fö­ra bå­de kilo­me­terskatt på väg­trans­por­ter och en ny flyg­skatt är det små­sam­häl­len, or­ter och re­gi­o­ner långt ifrån stor­stä­der­na som drab­bas. Svens­ka ban­kers hot att flyt­ta si­na hu­vud­kon­tor ut­om­lands om en bankskatt in­för mås­te tas på all­var.

DEN PO­LI­TIK S-/mp-re­ge­ring­en fö­re­trä­der in­ne­bär att Sve­ri­ge klyvs mel­lan stä­der & land­sän­dar där till­väx­ten är stark och sam­häl­len som drab­bats av fö­re­tags­ned­lägg­ning­ar och ut­an­för­skap. De som står långt ifrån ar­bets­mark­na­den får allt svå­ra­re att ta sig in. Nya sub­ven­tio­ne­ra­de bo­stä­der kom­mer dem till del som re­dan har en hög in­komst, kan lå­na till in­sat­sen och re­dan är eta­ble­ra­de på bo­stads­mark­na­den, me­dan unga, ny­an­län­da och hus­håll som ba­ra har en låg in­komst att le­va på står ut­an­för.

CENTERPARTIET STÅR FÖR ett nytt le­dar­skap, där jobb­ska­par­na gyn­nas och där det blir enkla­re för fler att ta sig in på ar­bets­mark­na­den, att byg­ga på sin ut­bild­ning för att an­pas­sa den till ett ar­bets­liv i för­änd­ring. Vi vill stäl­la om trans­port­sy­stem ge­nom po­si­ti­va in­ci­ta­ment istäl­let för att straf­fa de som är be­ro­en­de av dem.

Ola Jo­hans­son (C) Ma­ri-lou­i­se Wer­ners­son (C) Ha­rald La­gerstedt (C)

Bild: BIRGITTA LIN­DQVIST

SNEDFÖRDELNING. S/mp för­för­de­lar sam­häl­len på lands­byg­den, me­nar in­sän­dar­skri­ben­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.