Fram­ti­den oviss för Sim­sta­di­on

Hallands Nyheter - - Varberg - ALICE NILS­SON LOTH alice.nils­son­loth@hn.se

In­om de närms­ta åren mås­te Sim­sta­di­on re­no­ve­ras. Men ex­akt vad som mås­te gö­ras vet kom­mu­nen än­nu in­te.

Hal­lands Nyheter har ti­di­ga­re be­rät­tat att det finns en po­li­tisk vil­ja att re­no­ve­ra Sim­sta­di­on, och att det till ex­em­pel be­hövs nya bygg­na­der för om­kläd­nings­rum och per­so­nal. Under 2014 togs be­slu­tet att i förs­ta hand fo­ku­se­ra på en in­om­hus­an­lägg­ning på Håsten.

SIM­STA­DI­ON HAR HAM­NAT i skymun­dan, och någ­ra kon­kre­ta pla­ner på att re­no­ve­ra finns det in­te i dag.

I sam­band med att man byg­ger om sim­hal­len på Håsten ska kom­mu­nen

”Nå­gon form av in­ve­ste­ring kom­mer be­hö­va gö­ras in­om fem år, men ex­akt vil­ka åt­gär­der det är vet vi in­te än­nu” MAGNUS KARMAN fas­tig­hets­för­val­ta­re

un­der­sö­ka vil­ka be­hov som ock­så kan tän­kas fin­nas på Sim­sta­di­on. En in­glas­ning har va­rit på ta­pe­ten.

– Det finns de som tyc­ker det skulle va­ra häf­tigt med en in­glas­ning av Sim­sta­di­on, me­dan and­ra tyc­ker att man för­lo­rar he­la sta­di­o­käns­lan, sä­ger Magnus Karman, fas­tig­hets­för­val­ta­re på Var­bergs kom­mun.

UNDER STORMEN EGON fyll­des sta­di­on av havs­vat­ten som tryck­te på he­la vägen upp mot gra­däng­er­na.

– Nå­gon form av in­ve­ste­ring kom­mer be­hö­va gö­ras in­om fem år, men ex­akt vil­ka åt­gär­der det är vet vi in­te än­nu. Över­sväm­nings­ris­ken är ett pro­blem, sä­ger Magnus Karman.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.