Myc­ket bär även i år – men väl­digt små

Hallands Nyheter - - Nyheter - LOTTA OLS­SON lotta.ols­son@hn.se

För­ra året var ett rik­tigt re­kor­dår för vil­da bär. Hur är det i år för den som vill ploc­ka hell­re än kö­pa?

– Det är näs­tan vik­ti­ga­re hur sto­ra bä­ren är än hur myc­ket det finns. Det på­ver­kar hur lång tid det tar att få ihop en li­ter bär. Då kan man upp­le­va att det finns li­te bär när det egent­li­gen hand­lar om att bä­ren är små, sä­ger Ola Lang­vall som är skogs­fors­ka­re på Sve­ri­ges lant­bruks­u­ni­ver­si­tet (SLU).

HAN UNDERSÖKER HUR bär­till­gång­en ser ut från år till år och gör ock­så en så kal­lad bär­pro­gnos ut­i­från in­sam­lad da­ta. I år har han in­te kun­nat sam­la in nå­gon in­for­ma­tion och gö­ra en of­fi­ci­ell pro­gnos för Hal­land.

– Det som är själv­upp­levt är att det på många stäl­len finns gott om bär men att bä­ren är mind­re än nor­malt. Och det gäl­ler al­la bär, in­te ba­ra blå­bär. Jag tror det be­ror på att det är torrt i mar­ken. När bä­ren har mog­nat så ska de sväl­la och bli sto­ra. Om det är brist på vat­ten under den pe­ri­o­den så kan de ju in­te sväl­la. Visst kan de ut­veck­las allt eftersom, men nu bör­jar det bli li­te sent, sä­ger Ola Lang­vall.

JA, MÅNGA AV ar­ter­na som väx­er i Hal­land har re­dan bör­jat mog­na. Blå­bär och hal­lon är ti­di­ga och mog­na­de för någ­ra vec­kor se­dan. Björn­bä­ren dä­re­mot bru­kar mog­na i slu­tet av augusti. Men hur väd­ret blir de kom­man­de vec­kor­na gör ing­en stör­re skill­nad.

– Knop­par­na till blom­mor­na lig­ger där se­dan året in­nan, så det är egent­li­gen då det be­stäms hur stor till­gång­en blir. Det är fak­tiskt sam­ma sak med tor­kan, det är en brist från för­ra året när det var så torrt, sä­ger Ola Lang­vall.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.