De ar­ton strej­ka­de för kam­ra­tens rätt DEL FY­RA

SOM­MA­REN 1917 – VAD HÄN­DE DÅ? Ci­tat: Om strej­ken

Hallands Nyheter - - Falkenberg - 010-471 52 67 ha­kan.bergstrom@hn.se

Kanske ska det ses som ex­em­pel på den svens­ka kom­pro­miss­vil­jan, att sten­hug­gar­na vid Knö­la­ber­get och torv­bry­tar­na vid Lis snart åter­gick i ar­be­te ef­ter att de­ras kor­ta strej­ker som­ma­ren 1917 i al­la fall gett dem nå­got i lö­ne­höj­ning. Dock in­te så myc­ket som de krävt.

Strej­ken bland ar­be­tar­na i Fal­ken­bergs elekt­ris­ka vals­kvarn var dock av an­nan sort, ett ex­em­pel på en so­li­da­ri­tet med en ar­bets­kam­rat som an­sågs orätt­vist be­hand­lad.

Den an­ställ­de för­ne­ka­de ju att han slum­rat till när han nat­te­tid var satt att över­va­ka mal­ning­en. Men ar­bets­gi­va­ren var av upp­fatt­ning­en att han verk­li­gen sov under sitt ar­bets­pass på pingst­nat­ten och ha­de därför av­ske­dat ho­nom med ome­del­bar ver­kan. En­ligt av­ta­lets be­stäm­mel­se var en så­dan dras­tisk åt­gärd tillå­ten ”vid gröv­re för­se­el­ser såsom oär­lig­het, onyk­ter­het i ar­be­tet el­ler in­fö­ran­de el­ler för­tä­ran­de av rus­dryc­ker å ar­bets­plat­sen, att so­va el­ler på an­nat sätt vi­sa grov vårds­lös­het och lik­nöjd­het under ar­bets­ti­den”.

Men hans ar­bets­kam­ra­ter me­na­de att ing­et be­vis fanns; han ha­de en­bart satt sig för att vi­la när kvarn­mäs­ta­ren kom in i hans ar­bets­lo­kal.

HAN ÅTERANSTÄLLDES vis­ser­li­gen ef­ter en del för­hand­ling­ar, men ons­da­gen den 20 ju­ni 1917 ut­bröt än­då strejk. Ar­be­tar­na var alltjämt oen­se med ar­bets­gi­va­ren, eftersom de ock­så kräv­de att per­so­nen ifrå­ga skulle få ut lön för den må­nad då han va­rit orätt­fär­digt av­ske­dad. Och ef­ter att kvarn­ar­be­tar­nas för­tro­en­de­man Carl Ståhl kom­mit tom­hänt från den för­hand­ling­en la de 18 ar­be­tar­na i vals­kvar­nen ome­del­bart ner ar­be­tet. Strejk! Det­ta i en på­fres­tan­de tid, då kvarn­bo­la­get dess­utom sku­rit ner på per­so­na­len av eko­no­mis­ka skäl.

TVÅ DA­GAR SE­NA­RE gick de till­ba­ka till ar­be­te ef­ter en ty­pisk kom­pro­miss: Den an­ställ­de fick lön för två vec­kor av den må­nad han var av­ske­dad. Dess­utom fick de strej­kan­de ige­nom kra­vet att de skulle få be­talt för strejk­da­gar­na. Och slut­li­gen, in­te minst vik­tigt, fick de ge­hör för sitt krav på att en ”ar­bets­vil­lig” ome­del­bart skulle av­ske­das.

Så var ut­tryc­ket i tid­nings­rap­por­ten: ”ar­bets­vil­lig”. Helt en­kelt en per­son som med an­nan ter­mi­no­lo­gi var strejk­bry­ta­re, som ha­de lå­tit sig an­stäl­las me­dan vals­kvarns­ar­be­tar­na strej­ka­de. ”Då ar­be­tet åter­upp­togs an­träf­fa­des en ar­bets­vil­lig, som ta­git an­ställ­ning å kvar­nen i går mor­se. Som yt­ter­li­ga­re vill­kor för ar­be­tets åter­upp­ta­gan­de ford­ra­de ar­be­tar­na att den­ne ny­an­ställ­de ome­del­bart ent­le­di­ga­des från ar­be­te. Den ar­bets­vil­li­ge blev ock­så på fläc­ken be­fri­ad från fort­satt ar­be­te.” Ur Fal­ken­bergs-pos­ten 23 ju­ni 1917

Det oro­li­ga året 1917 var strej­ker­na fle­ra i Fal­ken­berg, men of­ta kor­ta och med en kom­pro­miss som re­sul­tat.

Den gam­la vals­kvar­nen, ja. Fal­ken­berg har i dag knap­past nå­gon an­nan li­ka im­po­ne­ran­de gam­mal in­du­stri­bygg­nad, dock li­te skymd och kring­byggd av Lant­män­nens öv­ri­ga bygg­na­der. Den­na elekt­ris­ka vals­kvarn bygg­des i bör­jan av 1900-ta­let, nä­ra ka­jen vid Ätrans ut­lopp, och tjä­nar i dag som ett la­ger för en del spann­mål.

HÅKAN BERGSTRÖM Läs samt­li­ga ar­tik­lar i HN:S se­rie om Fal­ken­berg för 100 år se­dan på hn.se

Bild: HÅKAN BERGSTRÖM

FAL­KEN­BERGS PAMPIGA KVARNBYGGNAD. För hund­ra år se­dan plat­sen för en kort strejk till stöd för en kam­rat som ha­de av­ske­dats.

FAL­KEN­BERGS-POS­TEN, JU­NI 1917. Strejk ha­de ut­bru­tit.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.