Åkla­ga­ren: Bå­da bör dö­mas till livs­tid

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

För två år se­dan hit­ta­des Jo­han­na Möl­lers man av­li­den i en sjö. Ett år se­na­re mör­da­des hen­nes pap­pa och hen­nes mam­ma ska­da­des svårt.

Under Ar­bo­ga­fal­lets sista rät­te­gångs­dag yr­ka­de åkla­ga­ren på livs­tids fäng­el­se för Jo­han­na Möl­ler och Mo­ham­mad Ra­ja­bi.

– Möl­ler är hjär­nan bakom de här gär­ning­ar­na, de är hen­nes när­stå­en­de och det är hen­nes mo­tiv. Det finns ing­en an­nan på­följd än livs­tids fäng­el­se, sa­de åkla­ga­re Jes­si­ca Wen­na.

Tings­rät­ten har re­dan sla­git fast att Jo­han­na Möl­ler är skyl­dig till mord på sin pap­pa, mord­för­sök på sin mam­ma samt an­stif­tan till mord på sin man. Hen­nes ex­pojk­vän Mo­ham­mad Ra­ja­bi an­ses skyl­dig till mor­det på Möl­lers pap­pa samt mord­för­sö­ket på hen­nes mam­ma.

Den mest omdis­ku­te­ra­de frå­gan i Väst­man­lands tings­rätt under den sista rät­te­gångs­da­gen var den om Mo­ham­mad Ra­ja­bis ål­der. Åkla­ga­ren an­ser att han var över 21 år när gär­ning­ar­na be­gicks och att han därför bör dö­mas till livs­tids fäng­el­se. Men Ra­ja­bis för­svars­ad­vo­kat, Lars Jä­h­res­ten, an­ser att han var under 21 år och bör dö­mas till 14 års fäng­el­se.

Lars Jä­h­res­ten an­ser ock­så att det finns fle­ra förmild­ran­de om­stän­dig­he­ter för Ra­ja­bi.

– Det är ett has­tigt för­lopp, han har in­te va­rit del­ak­tig i pla­ne­ring­en och har ing­en egen eko­no­misk vin­ning av att be­gå de här gär­ning­ar­na. Rät­ten ska ock­så be­ak­ta and­ra om­stän­dig­he­ter, jag skulle vil­ja lyf­ta fram att Ra­ja­bi kom­mer till Sve­ri­ge som en ung per­son från fat­ti­ga för­hål­lan­den som otur­ligt nog ham­nar hos Möl­ler. Han ham­nar i en be­ro­en­de­ställ­ning och för­li­tar sig fullt ut på att Möl­ler ska ta hand om ho­nom, sa­de Jä­h­res­ten.

Jo­han­na Möl­lers för­svars­ad­vo­kat, Aman­da Hi­kes, an­ser att även Jo­han­na Möl­ler ska få ett tids­be­stämt straff.

Do­men med­de­las den 21 augusti. (TT)

FO­TO: TT/ARKIV

Jo­han­na Möl­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.