Små ha­jar släpps och lär oss ha­ja mer

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Sto­ra ha­jar i världs­ha­ven ho­tas av fis­ke som ibland sker på ett grymt sätt. Små röd­ha­jar som släpps ut från Ha­vets hus i Ly­se­kil på­min­ner om frå­gan, och hjäl­per fors­kar­na till ny kun­skap om ut­sätt­ning av fiskar­ter.

Den små­fläc­ki­ga röd­ha­jen vid Sve­ri­ges väst­kust är in­te så stor­sla­gen el­ler dra­ma­tisk i sin up­pen­ba­rel­se. Den kan bli en me­ter lång, med upp till två ki­los vikt, och le­ver li­te i skymun­dan vid bott­nar på från 30 me­ters djup ner till 400 me­ter. Ar­ten är frid­lyst i Sve­ri­ge, men be­döms va­ra livs­kraf­tig. Ha­vets hus dri­ver ett pro­jekt där unga ex­em­plar sätts ut för att vi ska lä­ra oss mer, bå­de om den små­fläc­ki­ga röd­ha­jen själv och om hur and­ra ho­ta­de fiskar­ter kan hjäl­pas med upp­föd­ning.

I år sätts re­kord när 15 ung­ar i tre-fy­ra­års­ål­dern släpps ut i ha­vet, märk­ta med en grön tagg vid rygg­fe­nan. Rap­por­ter om upp­fis­ka­de så­da­na ha­jar som släppts igen, och om en­sta­ka som hit­tats dö­da, har gett ny kun­skap.

– Ha­jar­na rör sig över sto­ra sträc­kor, sä­ger He­len Sköld, akva­rie­chef på Ha­vets hus.

Ett märkt ex­em­plar hit­ta­des vid Nor­ges kust. Det tas som in­täkt för att al­la små­fläc­ki­ga röd­ha­jar vid väst­kus­ten och i Ska­ger­rak till­hör sam­ma po­pu­la­tion, vil­ket in­te är själv­klart för en bot­ten­le­van­de art.

Mic­ke Lars­son/tt

FO­TO: ANDRE­AS OLS­SON/TT/ARKIV

Små­fläc­kig röd­haj sätts ut i Ly­se­kil för att ge ny kun­skap om sig själ­va och hjälp till ho­ta­de ar­ter, och sam­ti­digt på­min­na om ho­ten mot sto­ra ha­jar i världs­ha­ven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.