Sat­sar på styr­ka för att nå hög­re

And­ra sä­song­en i Superligan drar igång med premiär mot Iksu om en dryg må­nad. Och nu hö­jer War­berg IC rib­ban! – Al­la har kom­mit li­te läng­re i tan­ken om vad som krävs för att spe­la i SSL, sä­ger trä­na­ren Pa­tric Löf­borg.

Hallands Nyheter - - Sporten -

Beep-test och and­ra rör­lig­hets­prov för­ra vec­kan. Och den här vec­kan kör tje­jer­na i Wic fy­ra trä­ning­ar - plus två trä­nings­mat­cher mot Loc­ke­rud och Åstorp/kvi­dinge. Det kos­tar att lig­ga på topp!

– Tje­jer­na har kört sex pass i vec­kan under för­sä­song­en och fem under up­pe­hål­let. Vi har fo­ku­se­rat myc­ket på att bli star­ka­re i bå­len och snab­ba­re i spe­let, sä­ger Pa­tric Löf­borg och fort­sät­ter:

– De har fått kö­ra in­di­vi­du­el­la löp­pass och in­ter­val­ler, och där lig­ger vi kanske li­te ef­ter.

MEN DÄR ÄR in­te Pa­tric oro­lig även om han röt till i bör­jan av mån­da­gens trä­ning när det var så­sigt tem­po vid en pass­nings­öv­ning.

– Det mås­te va­ra fart på var­je öv­ning, men under he­la augusti och september då kom­mer tje­jer­na få job­ba hårt. Vi kom­mer va­ra så ned­trä­na­de att re­sul­ta­ten i trä­nings­mat­cher­na i bör­jan kom­mer jag in­te vär­de­ra så jäk­la högt.

JÄTTETALANGEN ANDREA Envall har ing­et emot de höga kra­ven.

– Jag tyc­ker det har va­rit bra trä­ning­ar, men ibland när det är lojt då är det bra att han ry­ter till så vi får tän­ka ef­ter, sä­ger Andrea Envall som er­kän­ner att just här trä­ning­en in­te var hen­nes bäs­ta.

– Nej, jag fick in­te med mig bol­len och var all­mänt seg...

Nu har hon dock en Ssl-sä­song i ryggsäc­ken att lu­ta sig till­ba­ka på.

– Fram­för allt vet man att man mås­te ge allt på var­je trä­ning för att or­ka med tem­pot som kom­mer sen i mat­cher­na, sä­ger Andrea.

Hur gick det på beep-testet?

– Jag job­ba­de, men jag ska springa på tors­dag. I fjol ha­de jag 12,4, och jag ska gö­ra allt för att slå det.

EN AV DE nya spe­lar­na i War­berg är Aman­da Aho­la. Hon har vär­vats från Ty­resö Troll­bäc­ken, men har även för­flu­tet i en stor­klubb som Kais Mo­ra. Hon latt­ja­de själv med en boll vid si­dan av de and­ra den här kväl­len.

– Li­te kän­ning­ar i lå­ret ba­ra, sä­ger hon.

Hur har den förs­ta ti­den i War­berg va­rit?

– Kul. Det är bra tem­po på trä­ning­ar­na och skön stäm­ning. Tje­jer­na i la­get är schyss­ta!

Under helgen som gick ha­de Wic in­kil­ning. På so­ci­a­la me­di­er flo­re­ra­de en film där man såg Aman­da Aho­la kli­va upp ur vatt­net vi vall­gra­ven - för­ban­nad!

– Man skulle blå­sa upp en gum­mi­båt, sim­ma till en stol­pe och till­ba­ka. Vi ha­de bra för­språng, men vi tors­ka­de. Det var min vin­nar­skal­le som syn­tes i vi­de­on, sä­ger Aman­da Aho­la.

AHO­LA SER FRAM emot att få spe­la mat­cher:

– Vi ska väl gå ige­nom grun­der­na och se­dan tes­ta oss fram. Vi får se hur det går. Även Andrea Envall läng­tar. – Det ska bli skitro­ligt. Man kom­mer in i en an­nan käns­la. Det är li­te mer go - och lag­käns­la, sä­ger hon.

Åt­ta mat­cher blir det to­talt in­nan se­rie­pre­miä­ren.

– Jag och ”Mic­ke” (Nils­son, ny as­si­ste­ran­de trä­na­re) är in­ne­ban­dy­to­kar och har vå­ra idéer, men vi kom­mer rul­la runt på en mängd for­ma­tio­ner och spe­la­re kom­mer få spe­la på oli­ka plat­ser, sä­ger Pa­tric Löf­borg.

MAN HAR ÄVEN ta­git hjälp av Jim Kul­len­stjär­na som hål­lit i fy­sen he­la för­sä­song­en. Han ska va­ra med även under sä­song­ens gång.

Dam­la­get har även bytt trä­nings­tid med herr­la­get på mån­da­gar och man ökar i dos.

– Vi kör­de tre in­ne­ban­dy­pass i vec­kan för­ra året. Nu blir det fy­ra.

Är det in­te risk att det blir för myc­ket?

– Det kom­mer bli tufft, men tje­jer­na har in­sett att vi mås­te trä­na mer om vi ska ta snab­ba­re be­slut och ta näs­ta kliv i ta­bel­len, och då krävs det att al­la tar an­svar.

”Jag tyc­ker det har va­rit bra trä­ning­ar, men ibland när det är lojt då är det bra att han ry­ter till så vi får tän­ka ef­ter”

ANDREA ENVALL

VILL TA NÄS­TA KLIV. Andrea Envall sat­sar hårt på innebandy, och kanske kan hon hug­ga en plats i U19-lands­la­get den här sä­song­en.

Bild: MATTIAS NILS­SON

Bild: MATTIAS NILS­SON

BLIR VIK­TIG FÖR WIC. Aman­da Aho­la har kom­mit till War­berg för att stär­ka upp de­fen­si­ven.

Bild: MATTIAS NILS­SON

NY SÄ­SONG VÄNTAR. Trä­na­ren Pa­tric Löf­borg för­sö­ker prän­ta in hur han vill att War­berg ska spe­la.

Bild: MATTIAS NILS­SON

FÖRBEREDDA. Jen­ny Dahl och Je­a­net­te Nils­son har trä­nat hårt under som­ma­ren.

Mattias Nils­son 010-471 53 42 ∙ mattias.nils­son@hn.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.