Idrotts­män er­bjuds pre­si­den­tens plan

Hallands Nyheter - - Sporten -

VENEZUELA: Ve­ne­zu­e­las pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ro er­bju­der sitt of­fi­ci­el­la flyg­plan till na­tio­nel­la idrotts­män som tving­as av­stå täv­ling­ar ut­om­lands på grund av brist på fly­gav­gång­ar från det kris­drab­ba­de lan­det.

– Om de in­te kan fly­ga på grund av sa­bo­tö­rer är pre­si­dent­pla­net till­gäng­ligt för lands­la­gen att åka var de vill i världen, sä­ger han i stat­lig tv.

So­ci­a­list­le­da­ren an­kla­gar re­gel­bun­det op­po­si­tio­nen i lan­det för att sa­bo­te­ra lan­dets eko­no­mi i mas­ko­pi med USA. Många flyg­bo­lag har ställt in av­gång­ar till följd av väx­an­de oro­lig­he­ter och en va­luta­kon­troll som gör flyg­ning­ar­na dy­ra.

Ny­li­gen har lands­la­gen i vol­ley­boll, fäkt­ning och soft­boll drab­bats.

Ma­du­ro sä­ger att han själv i stäl­let kom­mer att ta land­vä­gen ”på mo­tor­cy­kel el­ler mu­la”, om nöd­vän­digt, ”men vå­ra lands­lag får in­te mis­sa någ­ra in­ter­na­tio­nel­la täv­ling­ar”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.