Pe­i­na­do tog brons – för fa­mil­jen

Hallands Nyheter - - Sporten - JOEL TIVEMO 031-62 40 00 joel.tivemo@gp.se

Ett brons be­ty­del­se är stort för al­la at­le­ter på fri­id­rotts-vm. För Ro­beilys Pe­i­na­do var det ett sätt att vi­sa att Venezuela är mer än ett land på ru­i­nens brant. – Trots lä­get just nu och att min fa­milj är där är jag fo­ku­se­rad på att lyc­kas med det jag vill för att gö­ra min fa­milj glad, sä­ger hon.

Venezuela är ett land i ru­i­ner. Den so­ci­a­lis­tis­ka led­ning­en med pre­si­dent Ni­colás Ma­du­ro som högs­ta höns har de se­nas­te åren sett vär­det på va­lu­tan sjun­ka i bot­ten, gi­gan­tis­ka de­mon­stra­tio­ner äga rum och fat­tig­dom spri­das som en löp­eld över lan­det.

Men allt är in pest och pi­na för ve­ne­zu­e­la­ner­na. Fram­för allt in­te för Ro­beilys Pe­i­na­do.

Sam­ti­digt som Ange­li­ca Bengts­son rev bort si­na me­daljchan­ser gick Pe­i­na­do näm­li­gen från klar­het till klar­het i sön­da­gens stav­hopps­fi­nal. Ef­ter att ha ri­vit sitt tredje och sista för­sök på 4.75 fick hon se närms­ta kon­kur­ren­ten Ya­ris­ley Sil­va gö­ra det­sam­ma. Riv­ning­en be­tyd­de att de de­la­de på bron­set.

– Jag tror att folk är gla­da för att jag lyc­ka­des ta mig till fi­na­len. Om jag kom­mer hem med en me­dalj kom­mer de bli än­nu lyck­li­ga­re. De är all­tid lyck­li­ga å mi­na väg­nar eftersom de vet att jag all­tid gör mitt bäs­ta, sä­ger hon om stö­det hem­i­från.

Se­dan en tid till­ba­ka bor Pe­i­na­do i Po­len. Där är trä­nings­möj­lig­he­ter­na bätt­re och ka­o­set mind­re när­va­ran­de.

– Jag flyt­ta­de från Venezuela eftersom jag be­höv­de by­ta mil­jö ef­ter VM i Beijing. Jag kän­de mig då­lig och obe­kväm på trä­ning­ar­na. Hur är det för dig att trä­na och täv­la, sett till si­tu­a­tio­nen i Venezuela?

– Jag tror att när vi vill nå­got som vi all­tid drömt om så finns det sa­ker i vägen vi mås­te bort­se ifrån för att kom­ma dit vi vill.

Bild: MA­RIO KNEISL

PÅ PALLEN. Trots oro­lig­he­ter­na i hem­lan­det Venezuela lyc­ka­des Ro­beilys Pe­i­na­do be­hål­la fo­kus och ta en Vm-me­dalj.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.