Pro­test ef­ter Mei­jers stav­kval

Hallands Nyheter - - Sporten - JOEL TIVEMO 031-62 40 00 joel.tivemo@gp.se

Mi­chae­la Mei­jers kval­fi­asko kan ha skett på grund av ett ar­ran­görs­fel. Trä­na­ren Gustaf Hult­gren läm­na­de in en pro­test för att mat­tan låg för nä­ra hopp­gro­pen – och stör­de hop­par­na. – Vi såg att sta­ven gick i och det var up­pen­bart att det gjor­de en stor skill­nad, sä­ger han.

Gustaf Hult­gren be­rät­tar om de­tal­jen som fick sto­ra kon­se­kven­ser för Mi­chae­la Mei­jers VM.

Mat­tan som ho­par­na lan­dar i ska en­ligt re­gel­bo­ken lig­ga minst 15 cen­ti­me­ter från den grop som hop­par­na sät­ter ner sta­ven i. Men bil­der från TV4 vi­sar att av­stån­det var mind­re än så under kva­let – och Gustaf Hult­gren be­stäm­de sig för att läm­na in en pro­test.

– Den låg li­te för nä­ra. Sta­var­na böj­des i mat­tan och brom­sa­de far­ten för de som hop­pa­de med hög­re grepp och stör­re böj. Men det är sa­ker som hän­der över­allt, sä­ger han.

Men det här är ett VM?

– Vi har ta­git det här så långt vi kun­de. Man ha­de hell­re sett att det hänt på täv­ling i bör­jan på sä­song­en som in­te var så vik­tigt. Men vi har släppt det.

När upp­täck­te ni felet?

– Jag upp­täck­te det in­te för­rän jag såg fil­mer­na. Under täv­ling­en såg jag att allt såg bra ut men att det in­te fun­ge­ra­de. Jag för­stod att det kun­de va­ra nå­got ut­an­för vår kon­troll. Det­ta var för­kla­ring­en. Vi såg att sta­ven gick i och det var up­pen­bart att det gjor­de en stor skill­nad.

BAK­SLAG. Mi­chae­la Mei­jer mis­sa­de fi­nal­plats i stav­hop­pet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.