Var­gen ton­sät­ter hyl­la­de dik­ta­ren

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - LOTTA OLS­SON lotta.ols­son@hn.se

Var­gen he­ter egent­li­gen Re­i­ne Jo­hans­son och är ak­tu­ell med ett nytt al­bum. Likt Man­do Di­a­os ki­oskväl­ta­re med Gustaf Frö­ding­tex­ter tol­kar han en gam­mal dik­ta­re i vis­for­mat – den väl­kän­de dal­ma­sen Dan An­ders­son.

Ski­van ”Sång­er från nat­ten, sång­er från Dan” be­står av tolv av Dan An­ders­sons dik­ter med di­na me­lo­di­er. Hur kom du på att du skulle ton­sät­ta tex­ter om lands­byg­den från för­ra se­kel­skif­tet?

– Av nå­gon an­led­ning satt jag med en dikt­bok av Dan An­ders­son en kväll i maj 2015. När jag slog upp dik­ten ”Den gam­le” kom me­lo­din di­rekt. Så jag tog upp gi­tar­ren och spe­la­de in den med en gång. Sam­ma sak hän­de med det som nu är lå­ten ”Huck Finn”. Då tänk­te jag att jag nog mås­te kol­la när­ma­re på ho­nom. Dan An­ders­son föd­des 1888 och väx­te upp på den dal­länds­ka lands­byg­den i ett ar­be­tar­klass­hem. Han är fort­fa­ran­de en po­pu­lär po­et som har in­spi­re­rat och tol­kats av bland and­ra Thå­ström, So­fia Karlsson och Rolf Wikström. Hur hit­ta­de du ho­nom?

– För det förs­ta fa­sci­ne­ra­des jag av det Thå­ström ha­de gjort. Och när jag var ute och spe­la­de var det många som frå­ga­de om jag in­te ha­de nå­gon Dan An­ders­son på re­per­to­a­ren. Då bör­ja­de jag tit­ta på gam­la ton­sätt­ning­ar. Se­dan läs­te jag Gö­ran Grei­ders bi­o­gra­fi om Dan An­ders­son och då sa det lik­som klick. Då tyck­te jag att jag lär­de kän­na ho­nom som per­son. Vad är det du tyc­ker om med hans po­e­si?

– Det mör­ka i dik­ter­na till­ta­lar mig. Han har så klart ett vac­kert språk ock­så, men jag tyc­ker om att det är fo­kus på män­ni­skor som är li­te ut­sat­ta. Det hand­lar of­ta om folk på ut­kan­ten, som en mör­da­re el­ler tjuv­skytt. Se­dan ut­spe­lar det sig på lands­byg­den. Jag är upp­vux­en ute i Kung­sä­ter i sko­gen, så de mil­jö­er­na till­ta­la­de mig ock­så. Var­för är hans tex­ter fort­fa­ran­de in­tres­san­ta för dig och så många and­ra?

– Jag tyc­ker att det finns många i dag som har nå­gon form av and­ligt sö­kan­de. Dan An­ders­sons tex­ter hand­lar om det vack­ra, det vid­skep­li­ga, en an­nan värld. Jag hop­pas att folk till­ta­las av de här lå­tar­na, det te­mat sak­nas i mu­si­ken i dag. Vad hän­der nu?

– Jag släp­per sing­eln ”Sång till Väs­tan­vin­den” 8 augusti och spe­lar på Djan­go 10 augusti. Det kom­mer en vi­deo till sing­eln näs­ta vec­ka, se­dan släp­per jag al­bu­met på rik­tigt 15 september.

Bild: CHERRY SANDER

EN­SAM OCH I FLOCK. Re­i­ne An­ders­sons ar­tist­namn an­vän­der han i oli­ka sam­man­hang, bland an­nat när han spe­lar Bob Dy­lan med fle­ra and­ra mu­si­ker. ”Sång­er från nat­ten, sång­er från Dan” släp­per han en­sam.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.