I kväll hyl­las Cor­ne­lis i Allsång­en

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - DANIEL MARTINSSON/TT

En av den svens­ka vi­sans störs­ta mo­nu­ment skulle ha fyllt 80 år den 8 augusti. Det upp­märk­sam­mas i Allsång på Skan­sen som den­na kväll får ett sär­skilt Cor­ne­lis-te­ma. – Man blir all­tid påmind om ho­nom, sä­ger so­nen Jack Vre­eswijk.

För Plu­ras Jons­sons del blir det­ta tredje gång­en på Allsång­ens scen. De ti­di­ga­re gång­er­na har det va­rit med Eld­kvarn, men nu står han allt­så so­lo.

– Det känns kul att va­ra med. Än så länge känns det bra, men jag hin­ner nog bli ner­vös, sä­ger han.

Plu­ra be­rät­tar att han har en varm re­la­tion till pro­gram­met, än­da se­dan fö­re­gång­a­ren Bäs­te man på Skan­sen som sän­des i ra­dio på 50-ta­let.

– Det lyss­na­de jag på med mam­ma och pap­pa. Se­dan har jag in­te följt det sla­viskt, men det har ju fun­nits i he­la mitt liv.

PRO­GRAM­MET IN­FAL­LER PÅ vad som skulle ha va­rit Cor­ne­lis Vre­eswijks 80-års­dag, nå­got som upp­märk­sam­mas med ett Cor­ne­lis-te­ma.

”Det­ta blev li­te av en re­vansch­grej, jag kän­de att den här gång­en får jag skär­pa mig”

JACK VRESVIJK

– Eld­kvarn har ju spe­lat in Som­li­ga går med tra­si­ga skor, så jag tänk­te sjunga den. Se­dan blir det väl nå­gon egen låt. Li­sa Ek­dahl kan sä­kert ock­så sjunga nå­gon Cor­ne­lis, sä­ger Plu­ra, som ock­så gil­lar att de med­ver­kan­de spän­ner över fle­ra ge­ne­ra­tio­ner.

Jack Vre­eswijk finns ock­så med för att hed­ra pap­pas min­ne. Han hop­pas att det går bätt­re den­na gång än sist han gästade allsång­en, då han rå­ka­de glöm­ma tex­ten och var miss­nöjd med sin in­sats.

– Så det­ta blev li­te av en re­vansch­grej, jag kän­de att den här gång­en får jag skär­pa mig.

JACK VRE­ESWIJK HAR än så länge in­te be­stämt vad han kom­mer att sjunga, men det blir såklart nå­gon av Cor­ne­lis lå­tar. Och han har numera för­li­kat sig med tan­ken på att stän­digt bli för­knip­pad med sin be­röm­de far.

– Förr kän­des det li­te am­bi­va­lent. Nu har jag ac­cep­te­rat att det finns i ba­ga­get och att jag ald­rig kom­mer un­dan det, sä­ger Jack Vre­eswijk.

– Vart jag än spe­lar är det all­tid nå­gon som träf­fat ho­nom el­ler har ett min­ne av ho­nom. Det kun­de bli li­te job­bigt när jag var yng­re och för­sök­te hit­ta en egen pro­fil, men nu kän­ner jag mig jät­te­stolt.

I det sjun­de av­snit­tet med­ver­kar även Li­sa Ek­dahl och Adam Påls­son, The Sounds och Ja­nice. Den sist­nämn­da lo­var ett ”max­at” fram­trä­dan­de.

– Jag kom­mer att sjunga sjä­len ur mig, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.